Informacja o realizowanym grancie

Uczniowski Klub Sportowy Rugby Lubień informuje, że został zrealizowany grant pt. Doposażenie UKS Rugby Lubień w niezbędny sprzęt sportowy”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Podniesienie poziomu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, poprawa sprawności fizycznej, kondycji ruchowej i wydolności ogólnoustrojowej uczestników oraz integracja i aktywizacja mieszkańców.