Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej „NEDAN”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „Opracowanie i wydanie monografii Gminy Pcim”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne kulturalne i przyrodnicze LGD” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania był „rozwój turystyki i rekreacji oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD „Turystyczna Podkowa” poprzez wydanie i rozpowszechnianie monografii ilustrującej bogactwo przyrodnicze, historię i kulturę ludową Gminy Pcim oraz regionu”.