Informacja o realizownym grancie

LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO informuje, że został zrealizowany grant pt. AKTYWNE GRODZISKO – doposażenie klubu sportowego”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru LGD TP poprzez podniesienie jakości zajęć w wyniku doposażenia w sprzęt sportowy.