Posiedzenie Rady

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 2/2022 i 3/2022.
7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik
Przewodniczący Rady