Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. (środa)
o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa
w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 4/2022.
7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik
Przewodniczący Rady