Posiedzenie Rady – zmiana terminu!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38. Z uwagi na procedurę oceny i wyboru operacji (w tym konieczność dokonania przez Wnioskodawców wyjaśnień/uzupełnień do złożonych wniosków)  planowane pierwotnie w terminie 24 czerwca 2022 r. (piątek) Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
  5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
  6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 2/2022 i 3/2022.
  7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
  8. Ustalenie kwoty wsparcia.
  9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
  10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
  11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad.

 

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady