Plan włączenia społeczności lokalnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z opisem procesu przygotowania LSR

1. Konsultacje społeczne:
a) Organizacja otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin obszaru planowanej LSR, w tym warsztaty uwzgledniające partycypacyjne (wspólne) przeprowadzenie analizy SWOT uwzględniającej potencjały oraz potrzeby rozwojowe (10 spotkań w gminach Dobczyce, Lubień, Mszana Dolna, Mszana Dolna miasto, Niedźwiedź, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia).
b) Przeprowadzenie wywiadów i warsztatów pogłębionych (focusy) z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy sektora społecznego, gospodarczego, publicznego: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, władze lokalne (3 spotkania warsztatowe),

c) Przeprowadzenie wywiadu z wykorzystaniem ujednoliconego narzędzia badawczego/ankiety dostępnej całej społeczności obszaru planowanej LSR w postaci arkusza papierowego oraz internetowego,
d) Rozpoznanie problemów nurtujących społeczność za pomocą organizacji spotkania hybrydowego, także z udziałem mieszkańców w formie on-line przy pomocy aplikacji online, dzięki której mieszkańcy będą mieli możliwość interaktywnego uczestnictwa w spotkaniu wraz z możliwością zadawania pytań na czacie.
2. Opracowanie wyników z przeprowadzonych na warsztatach analiz SWOT, analiza powstałych propozycji celów LSR, w tym wymiernych celów końcowych, polegających na określeniu rezultatów oraz terminów ich osiągnięcia, ustalenie mierników dla rezultatów.
3. Dokonanie spośród zdefiniowanych i przeanalizowanych na poprzednim etapie celów i rezultatów wyboru celów strategicznych LSR, ustalenie ich hierarchii na podstawie analizy zachodzących interakcji synergicznych.
4. Określenie i opisanie działań planowanych do osiągnięcia wybranych celów.
5. Określenie sposobu zarządzania, monitorowania i ewaluacji, które potwierdzać będzie zdolność LGD do realizacji strategii.
6. Opracowanie planu finansowego oraz planu alokacji środków z poszczególnych funduszy.
7. Analiza spójności z ponadlokalnymi dokumentami strategicznymi.
8. Analiza komplementarności działań na poziomie planowanych operacji.
9. Analiza inkluzywności ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych i grup defaworyzowanych oraz metod ich aktywizacji, podejmowanie tematu inkluzywności podczas konsultacji społecznych, analiza potrzeb społeczności w tym zakresie.
Proces przygotowania LSR będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Spotkania będą organizowane w miejscach w pełni dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami, strona internetowa będzie dostosowana do standardu WCAG 2.1. Będą wykorzystane środki elektroniczne, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami wziąć udział w spotkaniu on-line (hybrydowe) oraz wypełnić ankietę (ankieta on-line). W spotkaniach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, światopogląd.
Proces przygotowania LSR będzie ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące:
a) innowacyjności – identyfikacja obszarów wdrażania potencjalnych innowacyjności, określenie potrzeb społeczności, które mogą być zaspokojone jedynie poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
b) cyfryzacji – określenie potrzeb społeczności w zakresie wdrażania technologii cyfrowych, identyfikacja obszarów, w których występują braki w tym zakresie, jako dobra praktyka zostanie zaprezentowana możliwość przeprowadzania spotkań hybrydowych w procesie konsultacji,
c) środowiska i klimatu – ocena obecnego stanu środowiska przez społeczność, problemy i potrzeby w zakresie ochrony środowiska, konieczność dostosowania przedsięwzięć do zmian klimatu i ich wpływ na zmiany klimatu, innowacyjność w aspekcie proekologicznym,
d) zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR – analiza danych statystycznych pod kątem procesów demograficznych obszaru, ruchy migracyjne, wskazanie problemów związanych ze zmianami demograficznymi obszaru, identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności w kontekście zmian demograficznych,
e) partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów – identyfikacja możliwości współpracy w różnych sektorach, potrzeby lokalnej społeczności w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, integracja lokalnej społeczności, wspieranie przedsięwzięć międzysektorowych i ponadgminnych.

 

Plan włączenia społeczności lokalnej