Nabór 2/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Oswiadczenie_wnioskodawcy_o_posiadaniu_lub_nieposiadaniu_NIP Oswiadczenie_wnioskodawcy_o_posiadaniu_lub_nieposiadaniu_NIPData publikacji 04.05.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski wypełnione elektronicznie można składać bezpośrednio w terminie: od 19.05.2022 r.  do 02.06.2022 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa,
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00 – 14:00.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

FORMA WSPARCIA:

Wsparcie jest udzielane w formie: premii w wysokości 60 000,00 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Zakres tematyczny operacji obejmuje Przedsięwzięcie 1.1.2: Przedsiębiorczość mieszkańców w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy,
w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – wartość wskaźnika: 10 szt.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie kryteriów opisanych w:

– Karta Weryfikacji Zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Karta oceny zgodności operacji z LSR

– Karta oceny: Lokalne kryteria wyboru operacji – rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia)

Zakres przedmiotowy wniosku o przyznanie pomocy nie może dotyczyć prac budowlanych, na które niezbędne jest pozyskanie dokumentów od innych organów administracji publicznej.

WSKAZANIE MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE W WYNIKU OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKLANYCH KRYTERIÓWWYBORU OPERACJI JEST WARUNKIEM WYBORU:

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji – tj.  3 pkt.

Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZILENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Biznesplan.
  3. Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

  1. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
  2. Zaświadczenie z urzędu pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych lub zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę w celu potwierdzenia przynależności do grupy defaworyzowanej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nieposiadaniu NIP-u.

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

WYSOKOŚĆ POMOCY/ WARTOSĆ PREMII/ WYSOKOŚĆ LIMITU ŚRODKÓW:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 203 383,97 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 813 535,88 zł)

Wysokość wsparcia: premia w wysokości 60 000,00 zł.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

Intensywność pomocy: premia w wysokości 60 000,00 zł.

INFORAMCJA O MIEJSCU UDOSTĘNIENIA:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa -www.turystycznapodkowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_premia​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z
IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB

3) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB
Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB
Załącznik nr 1 Biznesplan
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_1​_BP​_20201221.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z (excel)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Załącznik​_nr​_3​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Biznesplanu.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx 0.03MB

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

9) DOKUMENTY POMOCNICZE:

Opis operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nieposiadanOswiadczenie_wnioskodawcy_o_posiadaniu_lub_nieposiadaniu_ NIP-u

Karta oceny zgodności z programem

Procedura oceny i wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie – wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.