Nabór 1/2023/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji ogłoszenia: 16.12.2022 r.

NABÓR 1/2023/G 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego określonego w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać bezpośrednio w terminie: od 02.01.2023 r. do 16.01.2023 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00 – 14:00.

 2. FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

 3. ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO:

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny w zakresach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z póz. zm.):

– „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” – § 2, ust. 1 pkt. 1, lub
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” – § 2, ust. 1 pkt. 5, lub
– „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” – § 2, ust. 1 pkt 8.

4. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CELE I WSKAŹNIKI:

Cel ogólny 2.0 ROZPOZNAWALNY OBSZAR I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO LGD TURYSTYCZNA PODKOWA
Cel szczegółowy 2.2. AKTYWNI MIESZKAŃCY OBSZARU LGD TURYSTYCZNA PODKOWA
Przedsięwzięcie: 2.2.2. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Wskaźnik produktu: LICZBA ZREALIZOWANYCH OPERACJI OPARTYCH NA DZIEDZICTWIE LOKALNYM – WARTOŚĆ DOCELOWA MINIMUM 5 SZT

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: LICZBA OSÓB, KTÓRE ZAPOZNAŁY SIĘ Z LOKALNYM DZIEDZICTWEM OBSZARU LGD

5. DOSTĘPNA KWOTA W RAMACH NABORU: 46 704,00 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 186 816,00 zł)

6. PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA:

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
– zadania związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego w zakresie zakupu strojów regionalnych charakterystycznych dla danego regionu.
– zakupu instrumentów muzycznych.

UWAGA: POMOC NA ZADANIA W ZAKRESIE PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR,
W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH, JEST PRZYZNAWANA, JEŻELI ZADANIA:

 • Nie służą indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 • Nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych
  i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej
  w części tej samej tematyce.

7. MIEJSCE UPUBLICZNIENIA DOKUMENTÓW: OPISU KRYTERIÓW WYBORU ZADANIA GRANTOBIORCÓW, ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW, MINIMUM PUNKTOWEGO, WZORÓW DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

Lokalne kryteria wyboru zadania grantobiorców, zasady spełnienia danego kryterium, wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie LGD – www.turystycznapodkowa.pl oraz w wersji papierowej do wglądu w Biurze LGD: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU ZADANIA, WYNOSI 3 PUNKTY.  

8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY GRANTU LUB INTENSYWNOŚIC POMOCY (POZIOMIE DOFINANSOWANIA):

MINIMALNA KWOTA GRANTU: 5 000,00 zł
MAKSYMALNA KWOTA GRANTU: 50 000,00 zł
INTENSYWNOŚĆ POMOCY: do 100% kosztów zadania

SUMA GRANTÓW UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W RAMACH DANEGO PROJEKTU GRANTOWEGO NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20% KWOTY ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN PROJEKT.

Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 tys. zł. (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD).

9. GRANTOBIORCA MA MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWAĆ O WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE
W WYSOKOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 90,00 % KWOTY GRANTU.

10. FORMA I WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Wsparcie na realizację zadania wypłacane jest w formie REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie kryteriów opisanych w:
– Karta Weryfikacji Zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Karta oceny zgodności operacji z LSR
– Karta oceny: Lokalne kryteria wyboru zadania grantobiorców – kryterium 10 nie dotyczy

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowania od największej liczy punktów uzyskanych w procesie oceny według Lokalnych kryteriów wyboru zadania grantobiorców.
W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD w ramach naboru.  Zatem im wcześniejsza data złożenia wniosku tym dany Garantobiorca będzie wyżej na liście w przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów w procesie oceny.

10. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYBORU:

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW,

w szczególności:

– Dokumenty potwierdzające, że Grantobiorca:

 • posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do zadania, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, którą zamierza realizować.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI WSPARCIA

W ramach naboru o wsparcie mogą ubiegać się:
– osoby prawne (jednostki sektora finansów publicznych, kościół/związek wyznaniowy, spółdzielnia, stowarzyszenie rejestrowe, związek stowarzyszeń, fundacja, inne osoby prawne),
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (JONOP), której ustawa przyznaje zdolność prawną (wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe, inna JONOP),
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (JONOP),  którą reprezentuje jednostka.

Nie mogą wnioskować o wsparcie osoby fizyczne, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, oraz podmioty, które prowadzą działność gopsodarczą.

Zakres przedmiotowy wniosku o powierzenie grantu nie może dotyczyć prac budowlanych, na które niezbędne jest pozyskanie dokumentów od innych organów administracji publicznej.

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa oraz pod numerem 504 170 216 kontakt w godz. od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1. Ogłoszenie o naborze pdf (link)
2. Wniosek o powierzenie grantu (link)
3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu pdf (link)
4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości (link)
5. Karta Weryfikacji Zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (link)
6. Karta oceny zgodności operacji z LSR (link)
7. Lokalne kryteria wyboru zadania grantobiorców (link)
8. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW (link)
9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
dla obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (link)
10. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa (link)
11. Umowa o powierzenie Grantu (link)
12. Załącznik do umowy o powierzenie grantu zestawienie rzeczowo – finansowe (link)
13. Wniosek o rozliczenie grantu (link)
14. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu pdf (link)
15. Sprawozdanie z realizacji grantu/zadania (link)