Nabór 1/2022 Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej

Data publikacji 28.01.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin:
Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej, określonego w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw Termin i miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14.02.2022 r. od godz. 9:00 – 28.02.2022 r do godz. 14:00.    Wnioski wypełnione elektronicznie należy złożyć w formie papierowej, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny 2.0 Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa Cel szczegółowy 2.2. Aktywni mieszkańcy obszaru LGD Turystyczna Podkowa Przedsięwzięcie: 2.2.3 Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej Wskaźnik produktu: Liczba powstałych i rozwijanych obiektów infrastruktury społecznej – 3 szt. Wskaźnik rezultatu: Liczba projektów dotyczących infrastruktury społecznej Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów horyzontalnych.
  5. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
  6. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Wysokość i forma wsparcia Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 266 618,35 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/EURO: 1 066 473,40 zł) Maksymalna kwota wsparcia dla jednego Wnioskodawcy wynosi: 500 000,00 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów. Intensywność pomocy: − jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych − pozostałe podmioty spoza sektora publicznego – do 100% kosztów kwalifikowalnych Minimalna kwota operacji: 50 000,00 zł Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD: www.turystycznapodkowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi: 3 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji. Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa, gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektu:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Opis operacji
  3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z Formularz​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_4z.xlsx 0.32MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB
Opis operacji Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan 4z BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB
Biznesplan 4z BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Osw​_MSP.pdf 0.62MB
Instrukcja​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Instrukcja​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.21MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_20190531.pdf 0.54MB
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_2​_20190531.pdf 0.18MB
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_4​_20190531.pdf 0.42MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność 4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB
Wniosek o płatność 4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

9) Dokumenty pomocnicze

Materiały

Karta oceny zgodności z programem Procedura oceny i wyboru operacji
Karty oceny operacji
Rozporządzenie -wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności Ustawa wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
OGŁOSZENIE O NABORZE W PDF