Nabór 19/2020 Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury turystycznej

Data publikacji 10.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze nr 19/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin:
Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury turystycznej, określonego w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR

Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26.05.2021 r. od godz. 9:00 do 09.06.2021 r. do godz. 14:00.

Wnioski wypełnione elektronicznie należy złożyć w formie papierowej, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2.0 Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa

Cel szczegółowy 2.1. Wypromowany obszar LGD Turystyczna Podkowa

Przedsięwzięcie: 2.1.2. Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury turystycznej

Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, zaadaptowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej – 10 szt. (Uwaga! W ramach jednej operacji muszą zostać zrealizowane minimum 4 wskaźniki!)

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających rocznie z infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, wspartej środkami na realizację LSR

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów horyzontalnych.
  5. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
  6. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Wysokość i forma wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 114 635,94 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego Wnioskodawcy wynosi: 114 635,94 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Intensywność pomocy:

− jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

− pozostałe podmioty spoza sektora publicznego – do 100% kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD: www.turystycznapodkowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi:
3 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa, gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektu:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Opis operacji
  3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

 

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTU:

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załączniki do umowy:

Załącznik 1 zestawienie finansowe-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 

DOKUMENTY POMOCNICZE:

Karta oceny zgodności z programem

Procedura oceny i wyboru operacji

Karty oceny operacji

Rozporządzenie -wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności

Ustawa wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

OGŁOSZENIE O NABORZE W PDF