Nabór 3/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Data publikacji 04.05.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio w terminie: od 19.05.2022 r. do 02.06.2022 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00 – 14:00.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Przedsiębiorczość mieszkańców w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – wartość wskaźnika: 1 szt.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów horyzontalnych.

Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.

Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Zakres przedmiotowy wniosku o przyznanie pomocy nie może dotyczyć prac budowlanych, na które niezbędne jest pozyskanie dokumentów od innych organów administracji publicznej.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD: www.turystycznapodkowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi: 4 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz.
od 9:00 do 14:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 52 500,00 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/EURO: 210 000,00 zł).

Wysokość wsparcia: refundacja nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektu:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Biznesplan.
  3. Opis operacji
  4. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
Formularz​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_4z.xlsx 0.32MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z
IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB
Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z
BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

9) DOKUMENTY POMOCNICZE:

Opis operacji

Karta oceny zgodności z programem

Procedura oceny i wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie – wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.