Informacje dla Beneficjentów – opis faktur/ dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

Przestawiamy przykładowy opis na dokumencie (np. fakturze, rachunku lub innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej) dotyczącym rozliczenia Wniosku o Płatność na operacje w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami:

Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie należy opisać poprzez wpisanie:

– numeru umowy o przyznaniu pomocy

– kwoty kosztów związanych z operacją w ramach danego dokumentu ……… zł

– numeru odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki  w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

– potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej poprzez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia

Opis faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej – wzór

 

Przypominamy również o tym, iż Beneficjenci zobowiązani są do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje związane z przygotowywaniem materiałów i zastosowaniem logotypów.

Załączniki:

Księga wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017r. – pobierz

Logo PROW 2014 – 2020 (kolor) – pobierz

Logo PROW 2014 – 2020 (mono) – pobierz

Logo PROW 2014 – 2020 (achromatyczne) – pobierz

Symbol UE (JPG) – pobierz

Logotyp LEADER – pobierz

Logotyp Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa – pobierz

Przykładowa tablica informacyjna – pobierz

Oświadczenie RODO Oświadczenie 19.2