Projekty grantowe – słowniczek pojęć

Projekt grantowy – jest operacją, w ramach której beneficjent będący Lokalną Grupą Działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej Grantobiorcom, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi im przez LGD na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 • Operacja ma ściśle określony zakres tematyczny i wskaźniki.
 • Maksymalna wartość operacji wynosi 300 000,00 zł.
 • W ramach operacji muszą zostać wykonane minimum dwa zadania.

Grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego. Kwota grantu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru grantobiorców jednostkom sektora finansów publicznych (JSFP) nie może przekroczyć 20 % wartości projektu grantowego.
 • Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne tj. sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten podmiot i na jego jednostki organizacyjne, pod warunkiem iż realizacja zadania, na które jest udzielany grant jest związana z przedmiotem działalności tej jednostki organizacyjnej.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2 wnioski.
 • Pomoc ma formę refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych
  Grantobiorca podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach projektu grantowego do realizacji zadań w ramach operacji służącej osiągnięciu jego celu, ilekroć mowa o

Grantobiorcy, należy przez to rozumień także wnioskodawcę (osobę składającą wniosek) ubiegającego się o przyznanie grantu.

Grantobiorcą może być :

 • Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnia oraz ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Każdy grantobiorca musi spełniać w/w warunki oraz nie wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

– obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielany jest grant jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwłaszcza zapisy § 3 ust.1 lub 4 i § 4 ust.1 pkt 4 i 7.