Dokumenty i zapisy obowiązujące od 04.12.2019 r.

Szanowni Grantobiorcy!
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia grantów.
Umowy o powierzenie grantów stanowią w sposób szczegółowy jakie zobowiązania spoczywają na grantobiorcach realizujących zadania.
Poniżej przedstawiamy kilka zagadnień związanych z prawidłową realizacją zadań.

Realizacja zadania obejmuje:
1)    wykonanie zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z ZRF, poprzez przedstawienie wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi płatność
i przechowywanie dokumentów potwierdzających realizację zadania,
2)    poniesienie przez Grantobiorcę kosztów zadania zgodnie z ZRF, najpóźniej do dnia złożenia wniosku
o rozliczenie grantu,
3)    udokumentowanie wykonania zadania w zakresie rzeczowym
i finansowym,
4)    uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień lub decyzji związanych z realizacją zadania,
5)    zamontowanie oraz uruchomienie urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania zakupionego w wyniku realizacji zadania.

Ponadto grantobiorcy zobowiązani są do:
1) Niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zadania zgodnie z niniejszą umową lub wypłatę grantu.

2) Ponoszenia wydatków w ramach realizacji zadania w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000,00 zł –
w formie rozliczenia bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją zadania albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego; wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4) Dokumenty potwierdzające realizację i poniesienie kosztów w ramach zadania przedstawiane
do rozliczenia grantu muszą odpowiadać warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994r.
o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji zadania ze wskazaniem daty i numeru niniejszej umowy, pozycji
w ZRF, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty
z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.

5) Poniesienie wkładu własnego niepieniężnego dokumentowane jest za pomocą karty wkładu niepieniężnego stanowiącej załącznik do wniosku
o rozliczenie grantu.

Grantobiorca zobowiązany jest do informowania, że zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. odpowiedni tytuł wpisuje się z umowy o powierzenie grantu np.: „Organizacja imprez w dziedzinie kultury i tradycji oraz sportu w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa”  realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji zadania powinny być
w widocznym miejscu opatrzone informacją, o której mowa w ust. 1, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z obowiązującą Księgą Wizualizacji, która znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty do rozliczenia:

Instrukcja wypełnienia Wniosku o Rozliczenie Grantu
Wniosek o Rozliczenie Grantu
Załączniki do Wniosku o Rozliczenie Grantu
Sprawozdanie z realizacji grantu
Wykaz faktur
Opis faktury, rachunku (wzór)
Księga wizualizacji
Symbol UE
Logo TP
Logo PROW 2014-2020

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.