NABÓR NA SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA I AKTYWIZACJI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa
z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw.

OGŁASZA NABÓR NA SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA I AKTYWIZACJI

A) WYMAGANIA
1. Wykształcenie co najmniej wyższe I stopnia.
2. Doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami w pracy na podobnym stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń i lokalnej grupy działania.
4. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi i dobra znajomość przepisów prawnych i regulacji związanych z problematyką Unii Europejskiej i PROW 2014-2020 oraz innych programów.
5. Dobra znajomość języka Unii Europejskiej.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

B) ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Wykonywanie zadań związanych z szeroko rozumianą promocją obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
2. Przygotowanie, opracowanie treści związanej z promocją obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na różnych płaszczyznach.
3. Przygotowywanie materiałów promocyjnych obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
4. Realizowanie działań informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR.
5. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu wzajemnej współpracy,
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR.
7. Dbanie o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa poprzez działania promocyjno-marketingowe z wykorzystanie różnych środków przekazu.
8. Organizowanie konkursów, spotkań, wydarzeń, itp. promujących Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
9. Organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją i materiałami szkoleniowymi.
10. Prowadzenie działań zwiększających rozpoznawalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w regionie.
11. Prowadzenie działań w zakresie animacji i współpracy.
12. Przeprowadzanie rozpoznania cenowego i zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych.
13. Pomoc przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.
14. Koordynacja prac w zakresie innych publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
15. Pomoc w prowadzeniu, redagowaniu i nadzorowaniu strony www.turystycznapodkowa.pl oraz portali społecznościowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
16. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zwiększających aktywność społeczną mieszkańców do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
17. Utrzymywanie kontaktów z massmediami celem zamieszczania informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
18. Gromadzenie wycinków prasowych dotyczących i działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
19. Prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu działań wdrażanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Doradztwo merytoryczne w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów czy pomoc w technicznym uzupełnianiu formularza wniosków.
20. Pomoc we wdrażania PROW na lata 2014-2020 w szczególności podjęcia LEADER oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
21. Rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz terminowe sporządzanie dokumentacji.
22. Odpowiada za stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne jak
i samo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
23. Przestrzeganie kultury organizacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, w tym odpowiednie reprezentowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa i dbałość o właściwą prezencję i odpowiedni strój na stanowisku pracy.
24. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach
C) PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
1. Język angielski lub niemiecki,
2. umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
3. prawo jazdy kat. B, dostępny własny samochód, czynny kierowca,
4. dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań,
5. obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
6. fachowość i profesjonalizm w działaniach,
7. doświadczenie w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

D) WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. umowa o pracę
2. wymiar czasu pracy – pełny etat

E) WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny,
2. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz poświadczenie stażu pracy (oryginały do wglądu),
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

F) FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na specjalista ds. promocji, doradztwa i aktywizacji” w terminie do 24.07.2023 r. tj. poniedziałek do godz. 14:30 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.