Dokumenty programowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR 2016-2022 /pobierz

PROW 2014-2020 /pobierz (szczegóły dotyczące programu Leader na str. 591-615)

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR /pobierz

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności /pobierz

Rozporządzenie wsparcie przygotowawcze /pobierz

Prezentacja PROW 2014-2020 LGD /pobierz

Prezentacja PROW 2014-2020 GLT /pobierz

Umowa Ramowa /pobierz

Księga wizualizacji i logotypy /pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 /pobierz


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /pobierz

 

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Formularze dokumentów /pobierz

 

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 /pobierz

Kryteria oceny Grantobiorców /pobierz

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD /pobierz

Kryteria oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD /pobierz

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 /pobierz

Kryteria oceny operacji własnych /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok /pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 rok /pobierz

Ankieta monitorująca /pobierz 

Raport z ewaluacji zewnętrznej /Pobierz