Projekt OZE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa realizuje projekt pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych