Pytania i odpowiedzi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi przez Państwa pytaniami dotyczącymi operacji podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Problematyczne kwestie zostały opatrzone stosownymi komentarzami.

1. Jakie zabezpieczenie do umowy jest wymagane w przypadku wsparcia na podejmowanie bądź rozwój działalności gospodarczej?

Weksel In blanco

2. Czy badany będzie okres poprzedzający składanie wniosku w odniesieniu do zarejestrowania beneficjenta w KRUS?

Zgodnie z Instrukcją Wypełniania WoPP beneficjent składa wraz z wnioskiem zaświadczenie wydane nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:
a. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał.

3. Czy spółka z o.o. może składać wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Nie. O pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
a)    Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b)    Jest pełnoletnia
c)    Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR

4. Czy można zakupić środek transportu w ramach operacji podejmowania działalności gospodarczej?

Tak.

5. Czy usługi mobilne otrzymają punkt jako operacja realizowana na obszarze więcej niż jednej Gminy?

Nie.

6. Czy można mieć dodatkowe finansowanie operacji, np. od gmin w postaci pieniężnej, materiałowej czy też bezpłatnego użyczenia nieruchomości?

Operacja nie może być współfinansowana z innych środków publicznych, a środki pochodzące od gminy są środkami publicznymi. Ponadto poddajemy w wątpliwość, czy Gmina zechce bezpłatnie użyczyć nieruchomości na okres realizacji operacji oraz wymagany okres utrzymania środka trwałego.

7. Czy można zakupić papier do wydruku gazet, usługę wydruku czy kolportaż?

Jeżeli gazeta jest przedmiotem działalności gospodarczej i będzie sprzedawana, to wtedy zakup papieru nie jest kosztem kwalifikowanym.

8. Czy działalność może wykraczać także poza obszar objęty LSR LGD TP?

Tak, natomiast siedziba prowadzenia tej działalności musi znajdować się na obszarze objętym LSR LGD TP.

9. Jakie zmiany należy zgłaszać w Urzędzie Marszałkowskim?

Wynika to z umowy zawieranej z beneficjentem.

10. Ile Urząd Marszałkowski ma czasu na wypłatę pieniędzy po wypełnieniu wymogów złożenia pełnej dokumentacji w przypadku założenia i rozwoju działalności gospodarczej?

Wynika z Rozporządzenia – niezwłocznie do 30 dni.

11. Czy o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, niemieszkający na obszarze objętym LSR?

Zgodnie z §3 ust l pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)    jest pełnoletnia,
c)    ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz. 584 z późń.zm.),
d)    miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz.584 z późń.zm.)

Reasumując, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2015 poz.584 z późń.zm.) może ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod warunkiem, że miejsce wykonywania tej działalności znajduje się na obszarze wiejskim LSR.

12. Czy można ubiegać się o wsparcie na rozwój działalności w ramach dwóch kodów PKD?

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej we wniosku o przyznanie pomocy powinien wskazać kod PKD, który ma związek z zakresem realizowanej operacji.

13. Proszę o podanie na przykładzie sposobu obliczenia wnioskowanej kwoty pomocy na środki transportu.

Zgodnie z §18 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględniane są koszty ogólne, nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty środka transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. Z treści przepisu wynikają dwie zmienne, na których wnioskodawca musi się oprzeć, aby wyliczyć odpowiedni poziom kosztu środka transportu, tj. obligatoryjnie pozostałe koszty kwalifikowane oraz koszty ogólne w zależności, czy zostały zadeklarowane przez wnioskodawcę w ramach projektu. Poniżej przedstawiamy przykład dot. weryfikacji limitów dla kosztów transportu:

Zakres rzeczowo- finansowy operacji:
•    Budowa hali – 100 000 zł
•    Wartość pracy świadczonej nieodpłatnie – 10 000 Zł
•    Zakup środka transportu (z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą) – 70 000 zł

Metodologia wyliczenia
•    Pozostałe koszty kwalifikowane operacji bez kosztów ogólnych 100 000 zł + 10 000 zł= 110 000 zł
•    Limit kosztu zakupów środka transportu – 30% = 110 000 zł x 30%= 33 000 zł
Koszty kwalifikowalne, które powinny zostać przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:
•    Budowa hali – 100 000 zł
•    Wartość pracy świadczonej nieodpłatnie – 10 000 zł
•    Koszty zakupu środków transportu – 33 000 zł
Metodologia wyliczenia kwoty pomocy:
100 000 zł + 10 000 zł +33 000 zł = 143 000 zł x 70%= 100 100 zł – kwota pomocy
W przypadku operacji na podejmowanie działalności gospodarczej kwota pomocy jest stała –
zgodna z kwotą ustaloną przez Lokalną Grupę Działania w ramach Lokalnych Strategii
Rozwoju.

14. Czy operacja mająca na celu zakup nowego wyposażenia gastronomicznego do używanego samochodu z gastronomią obwoźną jest kosztem kwalifikowalnym?

Zgodnie z §17 ust l pkt 5 w Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, do kosztów kwalifikowalnych operacji można zaliczyć koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia. Mając na uwadze powyższe, jako koszt kwalifikowalny można uznać zakup nowego wyposażenia gastronomicznego do samochodu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

15. Czy laweta, przyczepa jest środkiem transportu?

Zgodnie z definicją pojazdu zawartą w art. 2 pkt 31 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U z 2012 r. pozll37) dalej zwaną Ustawą, „pojazd” to środek transportu przeznaczony do poruszana się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 50 ustawy, przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Odpowiadając na zadane pytanie, laweta i przyczepa nie stanowią środka transportu, a tym samym do kosztów związanych z zakupem w/w urządzeń nie ma zastosowania przepis § 18 ust 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” określający 30% limit kosztów kwalifikowalnych na zakup środka transportu.

16. Czy wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art.69 ust 1 rozporządzenia 1303/2013, jest kosztem kwalifikowalnym dla operacji w zakresie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt l-7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w prawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020?

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art.69 ust l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., może stanowić koszt kwalifikowalny dla operacji realizowanych z zakresu §2 ust l pkt 1-7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem zakresu §2 ust l pkt 2 a) podejmowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami §5ust l pkt 3 Rozporządzenia MRIRW koszty planowane do poniesienia w ramach zakresu podejmowania działalności gospodarczej mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust l.

17. Proszę o informacje dotyczące wymaganej trwałości projektu (utrzymania działalności gospodarczej, a nie utrzymania miejsca pracy) w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej" oraz „rozwijanie działalności gospodarczej"? Jaki jest rzeczywisty wymagany czas utrzymania działalności gospodarczej (okres trwałości utrzymania sprzętu) po otrzymaniu płatności ostatecznej?

Zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zgodnie z §7 ust 1 pkt 2 ppkt b) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej” zakłada utrzymanie miejsca pracy , w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Mając na uwadze powyższe, okres trwałości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynosi 2 lata od dnia dokonania płatność końcowej, natomiast w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 3 lata od dnia dokonania płatności końcowej.

18. Czy w ramach działania 19.2 zakupiony sprzęt będzie można wykorzystywać tylko do wykonywania usług, czy będzie można również wynajmować zakupiony sprzęt?

Powyższa sytuacja będzie możliwa do zaakceptowania, jeżeli wynajem sprzętu będzie zgodny z profilem działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę, a uzasadnienie ekonomiczne operacji będzie wynikało ze wskaźników zawartych w biznesplanie.

19. W którym momencie w ramach podejmowania działalności gospodarczej powinna zostać założona w/w działalność – po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy czy dopiero po podpisaniu umowy?

Zgodnie z §5 ust 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Mając na uwadze powyższe, potencjalny wnioskodawca jest zobowiązany do podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywania niezwłocznie po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty końcowej.

20. Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem?

Zgodnie z §17 ust l pkt 7 Rozporządzenia MRIRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, do kosztów kwalifikowalnych operacji można zaliczyć koszty zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5,6 rozporządzenia, w tym materiałów. Mając na uwadze powyższe, jako koszt kwalifikowalny można uznać zakup nowych domków turystycznych, natomiast odnośnie ich wynajmu sytuacja będzie możliwa do zaakceptowania, jeżeli wynajem domków turystycznych będzie zgodny z profilem działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę, a uzasadnienie ekonomiczne operacji będzie wynikało ze wskaźników zawartych w biznesplanie.

21. Czy o dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a)     zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b)     utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Jeżeli w wyniku podjęcia działalności gospodarczej nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, a Beneficjent nie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, wówczas zobowiązany jest do utworzenia miejsca pracy.

22. Czy w ramach działania "podejmowanie działalności gospodarczej " o dotację może ubiegać się emeryt?

Odpowiedź pkt 21.

23. Czy w ramach działania "podejmowanie działalności gospodarczej" 2 lub 3 osoby będą mogły pozyskać środki i założyć firmę w formie spółki?

Zgodnie z §3 ust 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w przypadku operacji w zakresie określonym w §2 ust 1 pkt 2 lit. a, o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w § 3 ust l pkt 1 lit. a-c, tj.:
a)    Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)    Jest pełnoletni
c)     Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2015 r.poz.584, zpóźn.zm.)

24. Czy w ramach działania "podejmowanie działalności gospodarczej " oraz rozwój działalności gospodarczej" możliwy jest zakup nieruchomości lub działki?

Koszt zakupu nieruchomości lub gruntu nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowalnych ujęty w §17 ust l w Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

25. Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości?

Tak, konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w naszym przypadku mieszkania. Zgłoszenie takie jest wymagane w sytuacji, gdy działalność gospodarcza w mieszkaniu powoduje zmianę warunków między innymi bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych czy wielkości lub układu obciążeń („Prawo budowlane”, art. 71, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

26. Czy uzyskanie dotacji na działalność gospodarczą w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 wyklucza z ubiegania się o dotację na rozwój przedsiębiorstwa?

Zgodnie z §7 ust l pkt 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pomoc przyznaje się, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

27. Czy w sytuacji gdy kobieta, która podejmie działalność gospodarczą, w trakcie pierwszych dwóch lat rozpocznie urlop macierzyński lub przejdzie na zasiłek ZUS, musi w czasie jego trwania zatrudnić kogoś na zastępstwo?

Zgodnie z §5 ust 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a)     zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b)     utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w trakcie pierwszych dwóch lat rozpocznie urlop macierzyński lub przejdzie na zasiłek ZUS zobowiązana jest niezwłocznie po zaistniałej sytuacji zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę.

28. Czy firma prowadząca działalność dotyczącą kilku kodów PKD może otrzymać pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej związaną z realizacją działalności objętą wyłącznie jednym (głównym) kodem PKD, czy też może wnioskować o pomoc na rozwijanie działalności również w zakresie objętym innymi kodami PKD?

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej we wniosku o przyznanie pomocy powinien wskazać kod PKD, który ma związek z zakresem realizowanej operacji.
Zgodnie z §15 ust 1 i 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Zatem jeśli wnioskodawca wyraża chęć ubiegania się o pomoc nie tylko na wykonywaną działalność w ramach głównego kodu PKD, ale również na inne kody PKD, w ramach której wykonuje działalność, przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia, czyli wnioskodawca może złożyć kilka wniosków w ramach innych kodów PKD, przy czym musi pamiętać, że limit przyznania pomocy na 1 beneficjenta wynosi 300 tys. zł.

29. Czy firma prowadząca działalność np. w zakresie górnictwa może składać wniosek o pomoc na rozwijanie innej działalności?

Przepis §8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z §8 Rozporządzenia wykonawczego pomoc na operacje w zakresie określonym w §2ustl pkt 2 lit a-c) nie przysługuje jeżeli działalność będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako m.in. górnictwo i wydobywanie oraz działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie.

30. Czy osoba podejmująca działalność gospodarczą i uruchamiająca firmę przewozową może mieć we wniosku tylko jeden koszt „ kwalifikowalny ", tj. zakup busa do przewozu osób (więcej niż 8 osób plus kierowca) ? Zakup takiego pojazdu jest niezbędny do uruchomienia tego typu działalności. Czy ww. pomoc może obejmować też operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, gdy jedyną formą tej działalności jest przewóz osób?

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporządzenia MRIRW w Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pomoc na operacje w zakresach określonych w §2 ust 1 rozporządzenia wykonawczego jest przyznawana na zakres kosztów, do których zalicza się m.in. zakup środka transporty, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.
Odnośnie drugiej części pytania, czy pomoc może obejmować operacje, gdzie jedyną formą prowadzenia działalności jest przewóz osób, informuje, że przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia, jednakże przypominam, iż zgodnie z §18 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z którym przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnianie są koszty ogólne nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty środka transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. Z treści przepisu wynikają dwie zmienne, o które wnioskodawca musi oprzeć się, aby wyliczyć odpowiedni poziom kosztu środka transportu, tj. obligatoryjnie pozostałe koszty kwalifikowalne oraz koszty ogólne w zależności, czy zostały zadeklarowane przez wnioskodawcę w ramach projektu.

31. Czy pomoc w powyższym zakresie §17 ustl pkt.6 Rozporządzenia MRIRW może dotyczyć operacji polegającej na zakupie samochodu dostawczego do 3,5 t do przewozu towarów, np. pieczywa?

Zgodnie z §17 ustl pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pomoc na operacje w zakresie innym niż określony w §2 ustl pkt 2 lita) jest przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Zatem należy przyjąć, iż z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, każdy inny środek transportu (w tym samochód ciężarowy) może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach poddziałania 19.2. Wobec powyższego, kluczowym jest określenie, jaki rodzaj środka transportu/ pojazdu nie jest samochodem osobowym. W pierwszej kolejności należy wskazać, w jaki sposób definiować środek transportu. Biorąc pod uwagę przepisy prawa o ruchu drogowym środek transportu jest pojazdem. Zgodnie z bowiem z definicja pojęcia „pojazd” zawarta w art.2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r poz. 1137) „pojazd” to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Z kolei na gruncie przepisów o podatku dochodowym, samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
–    klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
–    z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
–    agregat elektryczny/spawalniczy,
–    do prac wiertniczych,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

Spełnienie wymagań dla w/w pojazdów samochodowych:
1)    w przypadku pojazdów określonych w pkt 1) i 2) stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
2)    w przypadku pojazdu specjalnego – stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zatem w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskaże w dokumentacji aplikacyjnej zakup „pojazdu samochodowego” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, który zadeklaruje jako samochód ciężarowy , na etapie rozliczenia operacji niezbędny będzie uzyskanie od Beneficjenta dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dodatkowo badania technicznego, w tym uzyskanie stosownego zaświadczenia i wpisu do dowodu rejestracyjnego potwierdzającego uzyskanie homologacji ciężarowej. Podobnie w przypadku pojazdów specjalistycznych, ich status musza potwierdzać stosowne dokumenty homologacyjne wydane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku , gdy na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy pojawią się wątpliwości w zakresie klasyfikacji środka transportu samorząd województwa zastrzega ze w takich sytuacja będzie kierował pismo o wyjaśnienie do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę także na zapis §2 ust.2 rozporządzenia wykonawczego , pomoc na operacje w ramach ww. poddziałania ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.l). Zgodnie z art. 3 ust . 2 tego rozporządzenia całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową zarówno w sektorze transportu drogowego towarów, a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się limit 200 000 EUR – pułap ten może zostać zastosowany, o ile zostaną spełnione łącznie dwa poniższe warunki:

•    operacja nie dotyczy sektora transportu drogowego;
•    prowadzona jest rozdzielności rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów i pozostałej działalności gospodarczej.

32. Jaki jest min. okres prowadzenia działalności w ramach rozwoju działalności gospodarczej i podejmowania działalności gospodarczej po dokonaniu płatności końcowej?

Zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Zgodnie z §7 ust 1 pkt 2 ppkt b) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej zakłada utrzymanie miejsca pracy , w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
Mając na uwadze powyższe, okres trwałości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynosi 2 lata od dnia dokonania płatność końcowej, natomiast w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 3 lata od dnia dokonania płatności końcowej.

33. Jaki jest min. okres przechowywania dokumentacji po dokonaniu płatności końcowej?

W przypadku przyznania pomocy finansowej w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” Beneficjent zgodnie z zapisami § 5 pkt8 umowy o przyznanie pomocy zobowiązany zostanie do przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznana pomocą przez okres 5 lat liczony do dnia wypłaty przez Agencje płatności końcowej.

34. Czy w ramach obowiązku utworzenia miejsca pracy można zatrudnić członka najbliższej rodziny, np. współmałżonka, dziecko itp.? Jeśli tak, to na jakich zasadach i czy są jakieś ograniczenia?

Przepisy Rozporządzenia wykonawczego nie nakładają ograniczenia w zakresie zatrudnienia najbliższej rodziny. Jednakże mając na uwadze przepisy o ubezpieczeniu społecznym, za osobę współpracującą uważa się:
•    małżonka,
•    dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
•    rodziców,
•    macochę i ojczyma,

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

Za osoby współpracujące nie uznaje się brata lub siostry oraz członka rodziny zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego.
Bez względu zatem, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów ZUS uważany jest za osobę współpracującą. Pomoc w działalności osoby współpracującej wiąże się z obowiązkiem objęcia jej ubezpieczeniem ZUS.

Zatrudnienie osoby współpracującej:
•    na umowę o pracę – składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca,
•    na umowę zlecenie – składki ZUS jak przy umowach zlecenie z innymi pracownikami zależą od głównie od wysokości wynagrodzenia
•    nieodpłatnie – składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca.
Ubezpieczenie osób współpracujących, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o pracę, ustala się na takich samych zasadach jak ubezpieczenie przedsiębiorcy. Podstawowe składki ZUS osoby współpracującej wyliczane są na takich samych zasadach jak składki ZUS przedsiębiorcy.

W rozporządzeniu mowa jest o osobie, dla której zostanie utworzone miejsce pracy i która zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie zaś o pracowniku. Ponadto, nie istnieje norma prawna, która zabraniałaby nawiązywania stosunku pracy między osobami bliskimi, a także biorąc pod uwagę zasadę równości obywateli wobec prawa, należy uznać, że strony tego stosunku mają  wolny wybór w tym zakresie. Wyłącznie od ich woli zależy, czy zostanie zawarta umowa o pracę. Dlatego też należy uznać, że jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zawrze z osobą współpracującą umowę o pracę, wówczas nastąpi spełnienie warunków przyznania pomocy w zakresie utworzenia miejsca pracy. Zatem podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przy obliczaniu średniej artmetycznej stanu zatrudnienia może wliczać osobę współpracującą.

35. Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym, jeśli wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania?

Koszty kwalifikowalne zostały określone w§17 ustl pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Koszt podatku od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z art.69 ust.3 lit. C rozporządzenia 1303/2013, tzn. jest kosztem kwalifikowalnym , z wyjątkiem podatku, który może odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego. Ponadto, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego do organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015 poz. 613, zpóźn.zm) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Załącznik ten jest obligatoryjnie wymagany wraz z ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

36. Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)?

Zgodnie z §7 ust. 1 pkt.l Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe wnioskodawca który nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 19.2.

37. Czy do kosztów kwalifikowalnych wlicza się wkład rzeczowy w formie nieodpłatnej?

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art.69 ust l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., może stanowić koszt kwalifikowalny dla operacji realizowanych z zakresu §2 ust l pkt 1-7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem zakresu §2 ust l pkt 2 a) podejmowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami §5ust l pkt 3 Rozporządzenia MRIRW koszty planowane do poniesienia w ramach zakresu podejmowania działalności gospodarczej mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust

38. Czy w ramach dofinansowania można kupować wyłącznie nowe środki transportu, czy dopuszczalne są także używane?

Zakup używanego środku transportu stanowi koszt niekwalifikowalny. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek zakupu maszyny używanej będącej eksponatem w ramach realizacji operacji z zakresu zachowania dziedzictwa loka

39. Jakie kategorie obiektów budowlanych są dopuszczalne w ramach budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu budowlanego?

Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć. Jednakże w tym miejscu należy zauważyć, że wszystkie koszty ponoszone w ramach operacji powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

40. Czy wniosek o uzyskanie numeru producenta rolnego (ARIMR) winien być złożony na tę osobę fizyczną, czy już dopiero na firmę, którą założy, z zaznaczeniem że co najmniej wniosek o nadanie tego numeru jest załącznikiem do WOPP o dofinansowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U z 2015 r. poz.807 i 1419), numer identyfikacyjny nadawany przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zostać nadany dla osoby fizycznej która planuje podjąć działalność gospodarczą. W sytuacji gdy podmiot nie posiada numeru identyfikacyjnego wraz z wnioskiem należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych lub jego kopie w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie przez podmiot i do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego środka wsparcia, nie otrzymał wymaganego numeru.

41. We wniosku o przyznanie pomocy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy podawać koszty netto/brutto?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016poz.1390), zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy m.in w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W obowiązującym formularzu wniosku nie ma już zestawienia rzeczowo-finansowego.

42. Czy można ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności w ramach dwóch kodów PKD?

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, który w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą (pierwsza rejestracja) podaje kod PKD, w ramach którego planuje uruchomiać działalność oraz który najpełniej odpowiada zakresowi operacji. Wnioskodawca może podać również kod PKD, w ramach którego będzie prowadzona działalność wspierana w ramach określonej we wniosku operacji.

43. Czy oprócz samozatrudnienia wymagane jest stworzenie dodatkowego miejsca pracy?

Zgodnie z §5 ust2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a)    zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b)    utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

44. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Krakowie, chce założyć przedszkole z dotacji (oddział firmy) - czy może ubiegać się o dotację na rozwój działalności gospodarczej? Przepisy prawa obowiązującego nie pozwalają zarejestrować oddziału w „powietrzu". Czy musi przerejestrować firmę?

Zgodnie z § 7 ust lpkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm., pomoc przyznaje się, jeżeli podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. Odnosząc się do powyższego, kluczowe jest określenie, czy do wykonywanej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Co do zasady prowadzenie szkoły lub placówki oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą, a kwestie z nim związane regulowane są przez ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że w w/w rozporządzaniu, jako kryterium dostępu do otrzymania pomocy ujęto warunek, z którego jednoznacznie wynika, że miejsce wykonywania działalność gospodarczej wpisane do CEiDG musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR. Rozporządzenie nie wskazuje, czy wymóg ten dotyczy głównego miejsca prowadzenia działalności, czy też oddziału. Dalsza część pytania (w zakresie rejestracji firmy w „powietrzu” lub konieczności „przerejestrowania firmy”) jest dla SW niezrozumiała, ponadto należy zwrócić uwagę na obszar związany z ryzykiem tworzenia sztucznych warunków wsparcia.

45. Czy o pomoc na rozwój działalności gospodarczej mogą ubiegać się inne poza spółką cywilną - spółki? Jakie są zasady dla spółek?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana osobom prawnym (jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR) albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR). W praktyce oznacza to, że o pomoc w ramach rozwijania działalności gospodarczej mogą ubiegać się: spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Szczegóły dotyczące przyznania pomocy w/w podmiotom zostały opisane w w/w rozporządzeniu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

46. W związku z wejściem w życie zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zpóźn. zm., proszę o wyjaśnienie, uszczegółowienie i/lub interpretację dotyczącą § 7 ust. 1 pkt 1-a mianowicie, czy zapisy dotyczące wykonywania działalności gospodarczej przez 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku dyskwalifikuje z możliwości aplikowania o środki (więc otrzymania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej) osoby, które w tym okresie miały lub nadal mają zawieszoną działalność gospodarczą? Albo czy osoby mające w tym okresie zawieszoną działalność mogą wnioskować o środki na rozwój firmy, bo zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z jej niewykonywaniem w rozumieniu ustawy o swobodzie działalność gospodarczej.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipa 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. Zgodnie z art. 14 a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym okres zawieszania działalności gospodarczej nie jest wliczany do wymaganego rozporządzeniem czasu prowadzenia działalności. Tak więc osoba mająca zawieszoną działalność w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy nie spełnia kryterium dostępu podyktowanego w/w rozrządzeniem.

47. Czy może starać się o dofinansowanie z dziedziny budownictwa osoba fizyczna, która wpisze w swojej działalności więcej kodów PKD, m.in. działalność ogrodnicza, leśnictwo, ale dofinansowanie będzie z dziedziny budowlanej?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy określony poprzez kod PKD zakres działalności musi wskazywać na związek z zakresem realizowanej operacji. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność obejmującą kilka kodów PKD w polu wpisuje ten kod, który najpełniej odpowiada zakresowi operacji. Niemniej jednak należy mieć na uwadze zapisy § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. oraz pozostałe zapisy niniejszego aktu prawnego, mające zastosowanie do danego rodzaju podmiotu oraz zakresu wsparcia.

48. Czy osoba ubezpieczona w KRUS, która podejmie pracę dwa miesiące przed złożeniem wniosku i będzie opłacać składki w ZUS, może starać się o premię?

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zpóźn. zm., podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

49. Czy realizując duży projekt w ramach poddziałania 19.2 (budowa i organizacja pracowni z odtworzeniem warsztatów ginących zawodów), jest możliwość pozyskania dochodów z prezentacji, wykładów, pokazowych wykładów w okresie związania projektem?

Możliwość uzyskania zysku, w ramach realizowanej operacji jest uzależniona od zakresu wsparcia oraz innych warunków. W zakresach, w których wymagany jest biznesplan (za wyjątkiem niekomercyjnych inkubatorów) pomoc jest udzielana na produkcyjną/handlową lub usługową działalność gospodarczą. Jednakże w zakresach, w których jest mowa o tworzeniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury samo brzmienie sugeruje, że są to operacje niekomercyjne. Warto zaznaczyć, że jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest tabela w której oblicza się wartość bieżącą netto. Tabela pozwala określić czy operacja nie ma charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy zaktualizowana wartość netto (NPV) operacji jest niższa od 25% wartości całkowitych kosztów operacji, to operacja nie generuje znacznego dochodu netto. W przypadku, gdy zaktualizowana wartość netto (NPV) operacji jest równa lub wyższa od 25% wartości całkowitych kosztów operacji, to operacja generuje znaczny dochód netto. W tym przypadku pomoc na operację nie może zostać przyznana.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

50. Czy można zakupić samochód dostawczy z homologacją ciężarową do przewozu tylko dwóch osób (renault kangoo)?

Zgodnie z § 17 ust. 1, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszar-ów Wiejskich na lata 2014-2020 zpóźn. zm., do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Niniejsze rozporządzenie wprowadza także ograniczenie stanowiące, iż koszty zakupu środka transportu nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o koszty ogólne. Zatem zakup środka transportu nie może stanowić jedynego kosztu ujętego we wniosku o przyznanie pomocy. Zakup samochodu ciężarowego stanowi koszt kwalifikowalny gdy będzie uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny oraz nie będzie (zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de imnirnis) wykorzystywany do transportu drogowego towarów.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

51. Czy przedsiębiorca zatrudniający osobę na umowę zlecenie może tą samą osobę zatrudnić już na etat w ramach stworzenia jednego miejsca pracy po otrzymaniu dofinansowania?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunkowi trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm., Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym w/w rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń w zakresie zawarcia umowy o pracę z osobą, która wcześniej świadczyła usługi na podstawie umowy zlecenia. Niemniej jednak podkreślania wymaga fakt, że nowoutworzone miejsce musi być ściśle powiązane z zakresem realizowanej operacji, czyli musi powstać w wyniku realizacji operacji.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

52. Czy dwie osoby aktualnie pracujące na pół etatu każda w jednej firmie (0,5+0,5=1) mogą zostać zatrudnione na jeden etat każda i wtedy uznane zostanie to za stworzenie 1 nowego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zpóźn. zm., nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Niemniej jednak podkreślania wymaga fakt, że nowoutworzone miejsce musi być ściśle powiązane z zakresem  realizowanej operacji, czyli musi powstać w wyniku realizacji operacji.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

53. Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki?

Na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej nie przewiduje się wsparcia na działalność rolniczą, jaką jest produkcja pszczelarska.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

54. Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach podejmowania działalności gospodarczej będzie zakup food- trucka (przyczepy gastronomicznej) oraz motocykla (bez względu na jego klasyfikację, np. do rozwożenia pizzy)? Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowaniu podlega zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

Za koszt kwalifikowalny, co do zasady można uznać koszt zakupu food-trucka (przyczepy gastronomicznej) oraz motocykla (np. do rozwożenia pizzy). Niemniej jednak w/w elementy będą uznane za kwalifikowalne w sytuacji gdy ich zakup będzie uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny, a biznesplan będzie potwierdzał, że operacja jest ekonomicznie uzasadniona. Ostateczny status/kategoria będzie potwierdzony na podstawie dowodu rejestracyjnego, zawierającego odpowiednie informacje. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszytskie elementy zakresu rzeczowego nabyte w ramach operacji nie mogą być używane.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

55. Czy food truck podlega wsparciu w ramach PROW? Czy sam food truck jest traktowany jako pojazd specjalny?

Na tak postawione pytanie SW nie może udzielić jednoznacznych odpowiedzi, gdyż nie wskazao w nim kategorii pojazdu. Co do zasady zakup food trucka będzie kosztem kwalifikowalnym. Niemniej jednak w zależności od rodzaju food trucka (np. środek transportu, przyczepa) będą miały zastosowanie inne przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odnosząc się zaś do drugiej części pytania, kategoria pojazdu powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

56. Czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i nie jest na ZUS-ie (opłaca tzw. Podwójny KRUS), jeżeli chce skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ww. działania, musi od razu przejść na ZUS, czy też jeżeli przepisy krajowe mu na to pozwalają, może pozostać na zwiększonym KRUS-ie?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia. warunki przyznania pomocy w tym zakresie odnoszą się do działalności gospodarczej, która powinna podlegać przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast zmiana podmiotu, w którym beneficjent jest ubezpieczony (z KRUS na ZUS) nastąpi naturalnie w trakcie realizacji biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej, o której mowa w przepisach ustawy o KRUS. 

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

57. Zgodnie z zapisami LSR pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. Czy we wniosku o przyznanie pomocy można uwzględnić koszty przekraczające kwotę dofinansowania? Na przykład wniosek o przyznanie pomocy obejmuje zakup maszyny za kwotę 80 tys. zł, z czego 20 tys. zł będzie stanowił koszt, który musi ponieść Wnioskodawca ze względu na limit dofinansowania wskazany w LSR. Co w sytuacji, jeżeli podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy jakiś koszt zostanie uznany przez SW za niekwalifikowalny i automatycznie kwota projektu zmniejszy się np. do 55 tys. zł? Czy taki wniosek zostanie odrzucony ze względu na fakt, że w LSR określona została kwota pomocy na poziomie 60 tys. zł?

Planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy operacja powinna stanowić zamkniętą całość, a planowane do poniesienia koszty powinny być uzasadnione, m.in. ze względu na zakres planowanej do realizacji operacji oraz racjonalne. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma przeciwwskazań, aby ww. podmiot mógł wykazać we wniosku o przyznanie pomocy koszty operacji przekraczające kwotę pomocy określoną w LSR. Zgodnie z Wytyczną nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwaną „Wytyczną 2/1/2016″) – jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej w LSR – LGD ustala kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.
W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

58. Czy osoba ubezpieczona w KRUS, zakładając firmę w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, spełnia kryteria przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, jeżeli będzie ubezpieczona na tzw. „podwójnym KRUS-ie"? Czy konieczne będzie przejście na ubezpieczenie w ZUS? Czy osoba ubezpieczona w KRUS kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach zakresu wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej"?

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia: pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

59. Na podstawie umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności par. 14 pkt 5: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD". Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury, (...) „kompetencją Rady jest wybór operacji (...), które mają być realizowane w ramach w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia". W jakiej formie ma być potwierdzona opinia przez Radę? W jakich konkretnych przypadkach (jakie zmiany umowy) predestynują do tego by Rada wydawała opinię?

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania / kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD. Zgodnie z Wytyczną 2/1/2016 – LGD powinna uregulować w swoich procedurach zasady podejmowania uchwał w powyższym zakresie. Jeśli proponowana przez Beneficjenta zmiana umowy nie ma wpływu na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru, a LGD w swoich procedurach określiła możliwość wydania opinii bez konieczności podejmowania, w takich przypadkach Uchwały Rady – wydaje się możliwe przedłożenie opinii podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Rady. Jednakże w przypadku kiedy opinia taka będzie powodowała konieczność dokonania ponownej oceny przez organ LGD – powinna być przekazana w formie Uchwały. Powyższe powinno wynikać z procedur przyjętych przez LGD.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

60. Na podstawie umowy przyznania pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent: - podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; - dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do właściwych rejestrów zgłosił się do ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w § 5 pkt 4 (utworzenie, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne co najmniej ... miejsc pracy) (...) Dlaczego rejestracja ma być już na etapie składania wniosku o I transzę? Wniosek o I transzę składa się w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy, jest to krótki czas na rejestrację działalności, jej uruchomienie, (uruchomienie działalności gospodarczej będzie wiązało się z obciążeniami ZUS, beneficjent pozyskując środki na uruchomienie działalności de facto nie będzie mógł jej uruchomić i osiągać zysków), czy traktując premie jako ryczałt, jest możliwe rozliczenie chociażby kosztów ponoszenia ZUS-u jako kosztów kwalifikowalnych?

W przypadku przyznania pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wypłata pierwszej transzy pomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (§ 29 ust 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z § 27 ust. la pkt 1 rozporządzenia), jest uzależniona m.in. od podjęcia przez Beneficjenta:

– we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 łata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W związku z powyższym, wzór umowy o przyznaniu pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiadając na drugą część pytania, należy podkreślić, iż koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej mają mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013(Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″) kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne: kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia kwoty premii.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

61. Czy jest możliwe rozwijanie działalności gospodarczej w ramach tego samego kodu PKD, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza?

Pomoc na operację w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.l pkt 2 lit. c rozporządzenia (rozwijanie działalności gospodarczej) może zostać przyznana na realizację inwestycji w zakresie:

– rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności o dodatkowy kod PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza uruchomić „nową” działalność w obszarze, np. doradztwa dla producentów rolnych),

– zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza zakupić i uruchomić dodatkową linię produkcyjną).

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na operację zakładającą inwestycję w „ramach dotychczasowego kodu PKD”. W takim przypadku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in. że inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost przychodów w ramach dotychczasowej działalności.

– we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 łata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W związku z powyższym, wzór umowy o przyznaniu pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiadając na drugą część pytania, należy podkreślić, iż koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej mają mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013(Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″) kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne: kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia kwoty premii.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

62. Czy w ramach sięgania po środki na podejmowanie czy rozwijanie działalności gospodarczej w przypadku działalności o charakterze sezonowym można tą działalność zawieszać z uwagi na sezonowość? Jeśli tak, to jak będzie weryfikowane średnioroczne zatrudnienie i trwałość operacji? Zgodnie z § 11 pkt 2 umowy przyznania pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej zwrot wypłaconej pomocy następuje w przypadku niewykonywania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej - zwrotowi podlega 100% kwoty wypłaconej pomocy. Jak wobec powyższego Uczyć te 2 łata?

Beneficjent, któremu zostanie wypłacona pomoc na operację ramach podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust.l pkt 2 lit. a rozporządzenia) albo rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust.l pkt 2 lit. c rozporządzenia), powinien realizować zobowiązania określone w umowie o przyznaniu pomocy m.in. w zakresie:
– utrzymania średniorocznego stanu zatrudnienia w okresie zakreślonym postawieniami tej umowy oraz
– wykonywania działalności gospodarczej.
Pomimo iż ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584) przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz określa okoliczności, w jakich można zawiesić działalność, jednak przedsiębiorca będący Beneficjentem poddziałania 19.2 nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym ww. ustawie, nawet w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w umowie o przyznaniu pomocy.
Jednocześnie jeśli w ramach działalności wykonywanej sezonowo nie jest zasadne zatrudnienie pracowników w tzw. „martwym okresie”, możliwe jest ograniczenie zatrudnienia w tym okresie (np. przez kilka miesięcy w roku). W takiej sytuacji Beneficjent powinien w pozostałych miesiącach roku zatrudniać odpowiednio zwiększoną liczbę pracowników, tak aby zapewnić średniorocznie stan zatrudnienia wynikający z postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
W odniesieniu do okresu, w jakim Beneficjent powinien zapewnić utrzymanie średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie określonym w umowie o przyznaniu pomocy – informuję, że termin ten zaczyna swój bieg odpowiednio od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy (podejmowanie działalności gospodarczej) albo płatności końcowej (rozwijanie działalności gospodarczej) rozumianej jako dzień dokonania przez Agencję płatności na rzecz Beneficjenta i wynosi:
2 lata – w przypadku podejmowania działalności gospodarczej,
3 lata – w przypadku rozwijania działalności gospodarczej.

– rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności o dodatkowy kod PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza uruchomić „nową” działalność w obszarze, np. doradztwa dla producentów rolnych),

– zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza zakupić i uruchomić dodatkową linię produkcyjną).

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na operację zakładającą inwestycję w „ramach dotychczasowego kodu PKD”. W takim przypadku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in. że inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost przychodów w ramach dotychczasowej działalności.

– we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 łata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W związku z powyższym, wzór umowy o przyznaniu pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiadając na drugą część pytania, należy podkreślić, iż koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej mają mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013(Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″) kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne: kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia kwoty premii.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

63. Jaki jest okres trwałości operacji w przypadku utrzymania miejsc pracy przy rozwijaniu działalności gospodarczej, jeśli beneficjent składa wniosek na rozwój działalności do kwoty 25 000,00 zł?

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (…) oraz utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Jednocześnie § 7 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł. Pomimo jednak, że na gruncie przepisów rozporządzenia – wprost nie wynika obowiązek, o którym mowa powyżej – to beneficjent może być zobowiązany do utworzenia miejsca pracy, jeśli dana LGD określiła taki wymóg w swojej LSR.- utrzymania średniorocznego stanu zatrudnienia w okresie zakreślonym postawieniami tej umowy oraz

– wykonywania działalności gospodarczej.
Pomimo iż ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584) przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz określa okoliczności, w jakich można zawiesić działalność, jednak przedsiębiorca będący Beneficjentem poddziałania 19.2 nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym ww. ustawie, nawet w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w umowie o przyznaniu pomocy.
Jednocześnie jeśli w ramach działalności wykonywanej sezonowo nie jest zasadne zatrudnienie pracowników w tzw. „martwym okresie”, możliwe jest ograniczenie zatrudnienia w tym okresie (np. przez kilka miesięcy w roku). W takiej sytuacji Beneficjent powinien w pozostałych miesiącach roku zatrudniać odpowiednio zwiększoną liczbę pracowników, tak aby zapewnić średniorocznie stan zatrudnienia wynikający z postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
W odniesieniu do okresu, w jakim Beneficjent powinien zapewnić utrzymanie średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie określonym w umowie o przyznaniu pomocy – informuję, że termin ten zaczyna swój bieg odpowiednio od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy (podejmowanie działalności gospodarczej) albo płatności końcowej (rozwijanie działalności gospodarczej) rozumianej jako dzień dokonania przez Agencję płatności na rzecz Beneficjenta i wynosi:
2 lata – w przypadku podejmowania działalności gospodarczej,
3 lata – w przypadku rozwijania działalności gospodarczej.

– rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności o dodatkowy kod PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza uruchomić „nową” działalność w obszarze, np. doradztwa dla producentów rolnych),

– zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza zakupić i uruchomić dodatkową linię produkcyjną).

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na operację zakładającą inwestycję w „ramach dotychczasowego kodu PKD”. W takim przypadku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in. że inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost przychodów w ramach dotychczasowej działalności.

– we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 łata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W związku z powyższym, wzór umowy o przyznaniu pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiadając na drugą część pytania, należy podkreślić, iż koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej mają mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013(Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″) kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne: kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia kwoty premii.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

64. Jaki jest maksymalny poziom wkładu rzeczowego w stosunku do operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, rozszerzanie działalności gospodarczej, pozostałych operacji konkursowych?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc na operację:
a) w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych w § 17 rozporządzenia, zgodnie z którym do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (§ 17 ust 2 i 3 rozporządzenia), o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013″;
b) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, o ile m.in. (§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w (17 ust. 1 rozporządzenia oraz nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
Wobec tego dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – kosztem planowanym do poniesienia nie może być wkład rzeczowy.
W wyjątkiem podejmowania działalności gospodarczej wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, mogą stanowić wydatki kwalifikowalne m.in. jeżeli (art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013):
– wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji;
– wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;
– wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;
– w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w gotówce do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego;
– w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.
Jednocześnie należy pamiętać, że planowane do poniesienia koszty powinny być uzasadnione, m.in. ze względu na zakres planowanej do realizacji operacji oraz racjonalne. Ocena, czy w ramach operacji wkład rzeczowy będzie mógł być kosztem kwalifikowalnym, jest oceną indywidualna, podejmowaną na podstawie dokumentacji zgromadzonej w sprawie.Jednocześnie § 7 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł. Pomimo jednak, że na gruncie przepisów rozporządzenia – wprost nie wynika obowiązek, o którym mowa powyżej – to beneficjent może być zobowiązany do utworzenia miejsca pracy, jeśli dana LGD określiła taki wymóg w swojej LSR.- utrzymania średniorocznego stanu zatrudnienia w okresie zakreślonym postawieniami tej umowy oraz

– wykonywania działalności gospodarczej.
Pomimo iż ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584) przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz określa okoliczności, w jakich można zawiesić działalność, jednak przedsiębiorca będący Beneficjentem poddziałania 19.2 nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym ww. ustawie, nawet w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w umowie o przyznaniu pomocy.
Jednocześnie jeśli w ramach działalności wykonywanej sezonowo nie jest zasadne zatrudnienie pracowników w tzw. „martwym okresie”, możliwe jest ograniczenie zatrudnienia w tym okresie (np. przez kilka miesięcy w roku). W takiej sytuacji Beneficjent powinien w pozostałych miesiącach roku zatrudniać odpowiednio zwiększoną liczbę pracowników, tak aby zapewnić średniorocznie stan zatrudnienia wynikający z postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
W odniesieniu do okresu, w jakim Beneficjent powinien zapewnić utrzymanie średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie określonym w umowie o przyznaniu pomocy – informuję, że termin ten zaczyna swój bieg odpowiednio od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy (podejmowanie działalności gospodarczej) albo płatności końcowej (rozwijanie działalności gospodarczej) rozumianej jako dzień dokonania przez Agencję płatności na rzecz Beneficjenta i wynosi:
2 lata – w przypadku podejmowania działalności gospodarczej,
3 lata – w przypadku rozwijania działalności gospodarczej.

– rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności o dodatkowy kod PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza uruchomić „nową” działalność w obszarze, np. doradztwa dla producentów rolnych),

– zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza zakupić i uruchomić dodatkową linię produkcyjną).

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na operację zakładającą inwestycję w „ramach dotychczasowego kodu PKD”. W takim przypadku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in. że inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost przychodów w ramach dotychczasowej działalności.

– we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 łata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W związku z powyższym, wzór umowy o przyznaniu pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiadając na drugą część pytania, należy podkreślić, iż koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej mają mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013(Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″) kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne: kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia kwoty premii.

W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację (…) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:
–    Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a.    Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał, albo
b.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:
–    statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–    zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

65. Plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu — czy mają być szkolenia certyfikowane? Czy można zaliczyć realizację szkolenia bezkosztowo, mimo iż zostały założone koszty w Planie Szkoleń? Czy udział w szkoleniach dla pracowników, zarządu, rady może być potwierdzany przez wydanie zaświadczenia czy też potwierdzenie kosztów przejazdu?

Szkolenia, o których mowa w pytaniu, nie mogą być kosztem kwalifikowalnym operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2.
Ww. szkolenia mogą jednak stanowić element operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Szkolenia dedykowane pracownikom LGD, członkom Rady i Zarządu mają na celu rozwój umiejętności i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. W przyjętych zasadach wdrażania PROW na lata 2014-2020 nie zostało wskazane (zawężone), że szkolenia te mają mieć charakter certyfikowanych (prowadzone wyłącznie przez firmy certyfikowane). Należy jednak mieć na uwadze, że zakres tematyczny szkoleń musi wynikać z potrzeb związanych z wdrażaniem LSR, zaś ich wykonawcy powinni posiadać doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy umożliwiającej LGD sprawne wdrażanie strategii.

66. Czy osoba deklarująca chęć rezygnacji z ubezpieczenia społecznego rolników i chcąca podjąć działalność gospodarczą może skorzystać z premii? W jakim czasie przed złożeniem wniosku musi zrezygnować z ubezpieczenia?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia – pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.
Wobec powyższego warunek nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie — będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.

67. Jeśli beneficjent chce sięgnąć po środki na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ", to jeśli w przeszłości pozyskał środki na podejmowanie działalności, np. z Urzędu Pracy, to czy ta sytuacja dyskwalifikuje go z grona beneficjentów?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia – pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
Wobec tego podmiotowi, który będzie ubiegał się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej – pomoc w tym zakresie (na podejmowanie działalności gospodarczej) może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej – nie będzie możliwe przyznanie premii.Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Wobec powyższego warunek nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie — będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.

68. Co w sytuacji jeśli osoba, która uzyskała premię po dwóch latach zawiesi działalność gospodarczą? Jak wtedy liczony jest okres trwałości projektu?

Pytanie nie precyzuje, czy beneficjent zawiesi swą działalność po dwóch latach od przyznania pomocy, czy po dwóch latach od wypłaty drugiej transzy pomocy. W pierwszym przypadku nie jest to dopuszczalne pomimo, ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz określa okoliczności, w jakich można zawiesić działalność – to przedsiębiorca będący Beneficjentem poddziałania 19.2 – nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym ww. ustawie – nawet w przypadku działalności sezonowej.
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej po 2 latach od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy – należy uznać, że Beneficjent spełnił warunek określony w tym zakresie w umowie o przyznaniu pomocy.Wobec tego podmiotowi, który będzie ubiegał się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej – pomoc w tym zakresie (na podejmowanie działalności gospodarczej) może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej – nie będzie możliwe przyznanie premii.Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Wobec powyższego warunek nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie — będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.

69. Czy osoba, która od 31.10.2015 przestała być wspólnikiem spółki z o.o., może ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania działalności (osoba ta zasiadała w zarządzie spółki, posiadała 50% udziałów)?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie dwóch lal poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ww. ustawy, nie jest więc podmiotowo wykluczony z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej po 2 latach od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy – należy uznać, że Beneficjent spełnił warunek określony w tym zakresie w umowie o przyznaniu pomocy.Wobec tego podmiotowi, który będzie ubiegał się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej – pomoc w tym zakresie (na podejmowanie działalności gospodarczej) może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej – nie będzie możliwe przyznanie premii.Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Wobec powyższego warunek nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie — będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.

70. Czy w ramach kosztów kwahfikowalnych można zaliczyć koszty leasingu?

Koszty leasingu nie zostały wymienione w rozporządzeniu, w związku z powyższym nie stanowią kosztów kwalifikowalnych.

71. Rozporządzenie zmieniające wprowadza dodatkowe obowiązki dla osób rozpoczynających działalność, tj. obowiązek opłaty składek do ZUS lub stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu. Czy dopuszczalna jest sytuacja, gdy wnioskodawca będąc zatrudnionym w jakimś miejscu pracy w wymiarze 1 etatu, podejmuje we własnym imieniu działalność i opłaca dobrowolne składki ZUS (co jest zgodnie z inf pozyskaną z ZUS możliwe, w przypadku złożenia deklaracji o dobrowolnym opłacaniu składek ZUS), a jeśli zdecyduje się na wersję 2 czyli stworzenie miejsca pracy, czy wówczas może zatrudnić 2 osoby, np. w wymiarze 'A etatu każda, w sytuacji gdy są zatrudnione w innym zakładzie pracy na umowę o pracę, czy te osoby muszą być niepracujące?

Zgodnie z rozporządzeniem (§ 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i ją wykonywać do dnia, w którym upłynie dwa lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
– dokonać zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego) z tytułu wykonywania tej działalności i podlegać tym ubezpieczeniom do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, tj. zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także – utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Stosownie do pytania, opierając się na gruncie przepisów rozporządzenia, warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent:
– dokona zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w ww. zakresach albo
– będzie zatrudniać np. dwie osoby na podstawie umowy o pracę w ww. okresie w wymiarze Vi etatu każda.

72. W sytuacji kiedy w małżeństwie mąż prowadzi firmę ogrodniczą, żona z kolei (z wykształcenia projektant ogrodów) chciałaby pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej w zakresie zbliżonym do działalności męża (kod PKD obejmuje jedno i drugie działanie), czy tego rodzaju sytuacja staje na przeszkodzie uzyskania wsparcia w ramach PROW? Byłyby to dwie niezależne firmy, spełniające pozostałe warunki dostępu, kwestia podejmowania wzajemnej współpracy z pewnością miałaby miejsce, nie mniej jednak, czy zbliżony zakres (a raczej kod PKD) jest tutaj przeszkodą?

W §8 rozporządzenia został określony katalog działalności, sklasyfikowanych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które nie są objęte wsparciem. Ponadto, w zakresie podziałania 19.2 wsparcie może dotyczyć działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pytanie nie jest precyzyjne, gdyż nie wskazuje, o jaki rodzaj działalności będzie ubiegać się wnioskodawca oraz czy będzie wykonywać działalność jako osoba współpracująca („kwestia podejmowania wzajemnej współpracy z pewnością miałaby miejsce”), dlatego nie jest możliwe rozstrzygnięcie tej kwestii bez dokumentów źródłowych.
Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa.

73. Czy w ramach o

– dokonać zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego) z tytułu wykonywania tej działalności i podlegać tym ubezpieczeniom do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, tj. zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także – utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Stosownie do pytania, opierając się na gruncie przepisów rozporządzenia, warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent:
– dokona zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w ww. zakresach albo
– będzie zatrudniać np. dwie osoby na podstawie umowy o pracę w ww. okresie w wymiarze Vi etatu każda.

73. Czy w ramach operacji polegających na „podejmowaniu działalności gospodarczej" oraz „rozwijaniu działalności gospodarczej " możliwe jest zatrudnienie emeryta, rencisty oraz osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pomoc jest przyznawana na operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przez m.in. podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.
W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie podejmie we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będzie ją wykonywał do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz m.in. utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
W przypadku natomiast operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz m.in. utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
W świetle powołanych powyżej przepisów prawa, nie ma ograniczenia, co do możliwości zatrudniania emeryta, rencisty lub osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia, jeżeli ww. osoby zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę.Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa.

73. Czy w ramach o

– dokonać zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego) z tytułu wykonywania tej działalności i podlegać tym ubezpieczeniom do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, tj. zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także – utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Stosownie do pytania, opierając się na gruncie przepisów rozporządzenia, warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent:
– dokona zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w ww. zakresach albo
– będzie zatrudniać np. dwie osoby na podstawie umowy o pracę w ww. okresie w wymiarze Vi etatu każda.

74. Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dofinansowanie w ramach zakresu wsparcia związanego z „rozwojem działalności gospodarczej"?

W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w §7 rozporządzenia. W świetle powołanego powyżej rozporządzenia nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnione są pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie.W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie podejmie we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będzie ją wykonywał do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz m.in. utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
W przypadku natomiast operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz m.in. utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
W świetle powołanych powyżej przepisów prawa, nie ma ograniczenia, co do możliwości zatrudniania emeryta, rencisty lub osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia, jeżeli ww. osoby zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę.Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa.

73. Czy w ramach o

– dokonać zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego) z tytułu wykonywania tej działalności i podlegać tym ubezpieczeniom do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, tj. zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także – utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Stosownie do pytania, opierając się na gruncie przepisów rozporządzenia, warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent:
– dokona zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w ww. zakresach albo
– będzie zatrudniać np. dwie osoby na podstawie umowy o pracę w ww. okresie w wymiarze Vi etatu każda.

75. Czy w przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w §7 rozporządzenia. W świetle powołanego powyżej rozporządzenia nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnione są pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. Art. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż ww. ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. Jeśli zatem osoba prowadziła działalność gospodarczą za granicą i będzie spełniać warunki przyznania pomocy, może ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

76. Czy koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników Beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników, w przypadku wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej " oraz z „ rozwijaniem działalności gospodarczej " będą kosztami kwalifikowalnymi?

§ 17 ust 1 pkt 8) rozporządzenia określa, że koszty z tytułu wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, mogą być uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku operacji w zakresie:
– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);
– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

77. Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej" oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu towaru przeznaczonego na sprzedaż lub koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji (firma rozpoczyna łub prowadzi działalność)?

Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana m.in., jeżeli koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej, koszty kwalifikowalne zostały określone w § 17 rozporządzenia. § 17 rozporządzenia nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 (Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013″)  kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; kosztów personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe łub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.
Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem podejmowania działalności gospodarczej albo kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

78. Jaki jest rzeczywisty wymagany czas utrzymania działalności gospodarczej (okres trwałości utrzymania sprzętu) po otrzymaniu płatności ostatecznej? Art. 71 rozporządzenia 1303/2013 mówi o zwrocie dotacji, jeżeli w ciągu 5 lat firma zaprzestanie działalności, a rozporządzenie 651/2014 (sekcja 2, artykuł 17) odnosi się tylko do miejsc pracy. Od jakiego okresu liczone jest utrzymanie miejsca pracy, czy zatrudnienia pracownika czy otrzymania płatności końcowej?

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 w przypadku operacji inwestycyjnych okres trwałości operacji wynosi 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Jednocześnie ten sam artykuł stanowi, że państwa członkowskie mogą skrócić 5-letni okres trwałości do3 lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP. Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia umowa o przyznaniu pomocy zawiera w szczególności zobowiązania beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – do zapewnienia trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Jednocześnie operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej, z uwagi na formę wsparcia (ryczałt), nie są operacjami inwestycyjnymi (pomimo iż mogą obejmować koszty związane z inwestycją), dlatego też nie mają do nich zastosowania postanowienia art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie trwałości operacji.
W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, beneficjent zobowiązuje się m.in. do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem podejmowania działalności gospodarczej albo kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

79. Czy w ramach zakupionego sprzętu (np. koparki) będzie możliwe wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu?

Pomoc przyznawana w ramach poddziałania 19.2 kierowana jest w szczególności do podmiotów, które prowadzą lub podejmują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto w § 8 rozporządzenia określony został katalog działalności sklasyfikowanych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które nie są objęte wsparciem. Jeżeli zatem wynajem kopiarki lub świadczenie usług tym sprzętem będzie zgodne z profilem działalności gospodarczej objętej wsparciem, i jednocześnie z założeń biznesplanu będzie wynikało ekonomiczne uzasadnienie operacji polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie – wówczas możliwe będzie uzyskanie wsparcia dla takiego projektu.

W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, beneficjent zobowiązuje się m.in. do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem podejmowania działalności gospodarczej albo kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

80. W którym momencie w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej" powinna zostać założona w/w działalność, czy po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, czy dopiero po podpisaniu umowy?

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Określony w powyższym przepisie dzień stanowiący punkt odniesienia do obliczenia okresu nie wykonywania tej działalności został wskazany jako moment bazowy dla podmiotu dokonującego weryfikacji ww. warunku. Nie oznacza to jednak, że podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Z istoty zakresu, jakim jest podejmowanie działalności gospodarczej wynika, iż podjęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, bowiem w wyniku przyznania pomocy nastąpi utworzenie nowego podmiotu podejmującego działalność gospodarczą. Dopuszczenie innej możliwości oznaczałoby w praktyce, że pomoc zostanie przyznana nie na podjęcie działalności gospodarczej lecz na rozwój już istniejącego podmiotu.

W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, beneficjent zobowiązuje się m.in. do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem podejmowania działalności gospodarczej albo kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

81. Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowalnym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem?

W zapytaniu brak jest szczegółowych informacji pozwalających na jednoznaczną odpowiedź co do kwalifikowalności zakupu gotowych domków turystycznych.
Należy mieć na uwadze, że w ramach poddziałania 19.2 katalog kosztów / kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje zakupu nieruchomości. Wobec powyższego, w przypadku gdy planowane do zakupienia domki turystyczne będą stanowiły nieruchomość w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nie będą wpisywać się w zakres kosztów operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej.
Jeśli jednak przedmiotem operacji będzie budowa domków turystycznych przeznaczonych na wynajem – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów dostępu do wsparcia – możliwe będzie uzyskanie wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie.

W przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, beneficjent zobowiązuje się m.in. do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
– zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
– utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 rozporządzenia.
Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem podejmowania działalności gospodarczej albo kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. b) rozporządzenia);

– wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (…) (§ 2, ust.l pkt. 3 rozporządzenia).
W związku z powyższym, w przypadku operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. a) rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2, ust.l pkt. 2 lit. c) rozporządzenia);
koszty wynagrodzeń i pochodnych nie mogą kosztem kwalifikowalnym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej albo kosztem planowanym do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

82. Czy kosztem kwalifikowalnym, w ramach zakresu wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej" mogą być środki transportu? Jak rozumieć §17 ust. 1, czy odnosi się on do wszystkich rodzajów wsparcia, z wyłączeniem operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej?

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej winny mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Oznacza to, że w przypadku gdy środek transportu jest niezbędnym elementem do realizacji operacji związanej z podejmowaniem działalności, zakup na potrzeby realizacji operacji jest dopuszczalny.

83. Czy firma prowadząca działalność (płacąca ZUS) w zakresie ogrodnictwa, pielęgnacji zieleni, architektury krajobrazu, projektowania terenów zielonych może ubiegać się o pomoc w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Planuje zakupić np. narzędzia ogrodnicze czy kosiarki.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia wykonawczego „Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust 1 pkt 2 lit. a-c nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: 1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (…)”

84. Czy jest górna granica dochodów dla osoby już zatrudnionej, która chce założyć działalność?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie.

85. Czy osoba mająca umowę o pracę, która jest członkiem Zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą może ubiegać się o pomoc w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej?

Zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 1 lit b rozporządzenia wykonawczego pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli „podmiot w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze, w szczególności nie był wpisany do CEIDG i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie”.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Członek Zarządu nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu w/w ustawy, nie jest więc podmiotowo wykluczony z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

86. Czy zakup Food trucka z przeznaczeniem do sprzedaży jedzenia może być kosztem kwalifikowalnym w zakresie Rozwijania lub Podejmowania działalności gospodarczej?

Za koszt kwalifikowalny, co do zasady można uznać koszt zakupu Food-trucka. Niemniej jednak zakup Food-trucka będzie uznany za kwalifikowalny w sytuacji gdy jego zakup będzie uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny, a biznesplan będzie potwierdzał, że operacja jest ekonomicznie uzasadniona.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Członek Zarządu nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu w/w ustawy, nie jest więc podmiotowo wykluczony z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

87. Czy Food truck podlega wsparciu finansowemu w ramach funduszy? Jest to działalność, którą w każdej chwili można prowadzić poza terenem LGD, a co za tym idzie mieszkańcy LGD nie zawsze będą mogli z niej korzystać. Czy sam Food truck jest traktowany jako pojazd specjalny?

Odpowiedź na pierwszą część pytania zawarto powyżej. Rozporządzenie wykonawcze nie wprowadza ograniczeń dotyczących możliwości świadczenia usług także poza ternem LSR. Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, lokalizację (położenia geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

88. Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej zaliczenia do kosztów „kwalifikowalnych" zakupu środków transportu/pojazdu do przewozu osób w zakresie pomocy przyznanej na rozwój działalności gospodarczej. Czy ogólny zapis przy ustaleniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu uwzględnione są w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszone o koszty ogólne (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia LSR - stosuje się w sytuacji podmiotów prowadzących wyłącznie działalność przewozową (osób, towarów, transport specjalistyczny) i środek transportu jest głównym lub jedynym „narzędziem" do prowadzenia działalności o takim charakterze? Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że § 8 Rozporządzenia LSR, określający rodzaje działalności gospodarczej wg PKD, którym nie przysługuje pomoc (m.in. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, górnictwo i wydobycie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie, transport lotniczy i kolejowy itd.) nie wymienia w tym zestawieniu branży transportowo-przewozowej.

Zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego „Przy ustaleniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględnione w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych, pomniejszonych o koszty ogólne”. Powyższy zapis ma zastosowanie w przypadku operacji innych niż określone § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego, brak jest jakiegokolwiek odstąpienia od stosowania niniejszego limit, w zależności od rodzaju działalności. Pozostałe kwestie poruszone w niniejszym pytaniu są niezrozumiałe, w sytuacji gdy odpowiedź Instytucji Wdrażającej jest niewystracząjąca, proszę o bardziej czytelne przedstawienie wątpliwości.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

89. W kosztach kwalifikowalnych znajdują się koszty „najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości" - pytanie na jaki okres czasu wnioskodawca może założyć tego typu koszty?

W w/w pytaniu nie wskazano jakiego zakresu operacji dotyczy wątpliwość. Co do zasady na etapie wniosku o płatność przedkładane są dokumenty księgowe za usługi już zrealizowane, a sam wniosek o płatność (ostateczną) jest składany już po zrealizowaniu zakresu rzeczowego np. faktura za najem Sali na potrzeby szkolenia.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

90. Czy w przypadku premii na otwarcie działalności część środków może zostać przeznaczona na promocję i reklamę (ogłoszenia w mediach, bilbordy, tablice informacyjne)?

W nawiązaniu do powyższego informuję, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

91. Czy osoba, która 5 lat temu otrzymała dotację z Urzędu Pracy na otwarcie działalności może teraz starać się o środki z PROW na otwarcie innej działalności? Ta poprzednia działalność została zamknięta 2,5 roku temu?

Zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 1 lit b rozporządzenia wykonawczego pomoc na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli „podmiot w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze, w szczególności nie był wpisany do CEIDG i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie”.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

92. Czy planowane jest opublikowanie formularza biznesplanu w formacie excel ze względu na konieczność wyliczenia poszczególnych wskaźników np. wartość NPV?

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że planuje się stworzenie formularza biznesplanu w formie, która umożliwi wyliczenie poszczególnych wskaźników.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

93. Czy instytucja kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Kultury), która prowadzi działalność gospodarczą, ale nie posiada wpisu do CEIDG można ubiegać się o uzyskanie pomocy w ramach działania rozwój przedsiębiorstw?

Z treści rozporządzenia wykonawczego wynika, że o środki na rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność ( § 7 ust pkt 1). W związku z powyższym brak wpisu do CEIDG dyskwalifikuje w/w podmiot z możliwości ubiegania się o środki w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

W zapisach § 17 w katalogu kosztów kwalifikowalnych nie uwzględniono kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Istnieje jedynie możliwość włączenia do kosztów kwalifikowalnych operacji wartości wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (poza zakresem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a).

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

94. W myśl rozporządzenia dot. 19.2 ograniczenie co do rolników stosuje się w przypadku ubiegania się przez nich o wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej (możliwy zakres o przetwórstwo spożywcze i produkcja napojów). W przypadku rozwoju działalności gospodarczej warunkiem jest aby podmiot ubiegający się o pomocy wykonywał działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wobec działalności rolniczej przepisów tejże ustawy nie stosuje się, co jest oczywiste, ale pozarolniczą działalność gospodarcza (prowadzona przez rolnika ubezpieczonego na tzw. podwójnym KRUS) pod przepisy ustawy o swobodzie gospodarczej polega. Przykład: Rolnik ubezpieczony w KRUS prowadzi równocześnie działalność - sklep spożywczy w ramach, którego odprowadza podatek dochodowy oraz zatrudnia jednego pracownika (jest zgłoszony jako płatnik składek ZUS). Czy taka sytuacja jest dopuszczalna, proszę o rozstrzygnięcie powyższej kwestii?

W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w § 7 rozporządzenia. W świetle przywołanego powyżej rozporządzenia, nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczaniu społecznemu rolników, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie (w tym operacja będzie uzasadniona ekonomicznie, a działalność gospodarcza będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

W zapisach § 17 w katalogu kosztów kwalifikowalnych nie uwzględniono kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Istnieje jedynie możliwość włączenia do kosztów kwalifikowalnych operacji wartości wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (poza zakresem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a).

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

95. Jeśli spółka, bądź przedsiębiorstwo posiada kod PKO i chce rozwinąć działalność, ale w ramach innego kodu PKD (nowy kod PKD, a nie pokrewny do głównego), to czy może się starać o wsparcie - rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na operację w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia może zostać przyznana na realizacje inwestycji w zakresie:

– rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności od dodatkowy kod PKD {np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjna w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza uruchomić „nową” działalność w obszarze np. doradztwa dla producentów rolnych

– zwiększenie intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD (np. przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjna w branży spożywczej, a w ramach realizacji operacji zamierza zakupić i uruchomić dodatkową linię produkcyjną).

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na operację zakładającą inwestycję w „w ramach dotychczasowego kodu PKD”. W takim przypadku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in., że inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost przychodów w ramach dotychczasowej działalności.

Ponadto określony poprzez kod PKD we wniosku o przyznanie pomocy zakres działalności musi wskazywać na związek z zakresem realizowanej operacji. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność obejmującą kilka kodów PKD w polu wpisuje ten kod, który najpełniej odpowiada zakresowi operacji.

W zapisach § 17 w katalogu kosztów kwalifikowalnych nie uwzględniono kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Istnieje jedynie możliwość włączenia do kosztów kwalifikowalnych operacji wartości wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (poza zakresem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a).

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. wynajem powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Odnosząc się zaś do kategorii pojazdu, to powinna być określona na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach homologacyjnych oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym. SW (Dep. Funduszy Europejskich) nie jest instytucją, która powinna wydawać opinię dotyczącą klasyfikacji pojazdów, gdyż nie jest to w jego kompetencjach.

96. W sytuacji, gdy beneficjentem jest spółka, gdzie 100 % udziału posiadania gminy, bądź gminna spółdzielnia socjalna, to czy te jednostki mogą starać się o wsparcie w ramach działania rozwój działalności gospodarczej? Jak traktować poziom dofinansowania? Czy tak jak dla przedsiębiorstw (w naszym przypadku 60 %), czy jak dla JST (63,63 %). Jaka kwota wsparcia będzie obcinana z budżetu LSR - wnioskowana kwota, czy pełna kwota z wkładem własnym, tak jak w przypadku wniosków składanych przez JST?

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

– jednostki budżetowe;

– samorządowe zakłady budżetowe;

– agencje wykonawcze;

– instytucje gospodarki budżetowej;

– państwowe fundusze celowe;

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

– Narodowy Fundusz Zdrowia;

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

– uczelnie publiczne;

– Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

– państwowe i samorządowe instytucje kultury;

– inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Dla wyżej wymienionych podmiotów, pomoc na operację w zakresie innym niż określony w §2 ust.1 pkt 2 lit a jest przyznawana w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Natomiast dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

97. Czy osoba niepracująca (np. bezrobotna) otwierająca działalność gospodarczą (po raz pierwszy), korzysta z dobrodziejstwa preferencyjnego poziomu ZUS (ok. 400 zł) spełnia warunek pełnego opłacania ZUS?

Rozporządzenie wykonawcze nie przewiduje ograniczeń w zakresie preferencyjnego poziomu składek ZUS, w ramach operacji polegających na podjęciu działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
98. Czy osoba pracująca, zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat, która chce otworzyć działalność gospodarczą (po raz pierwszy) ma możliwość korzystania z obniżonego poziomu ZUS i czy wtedy spełnia warunek pełnego opłacania składek ZUS wymaganego w wytycznych? Mamy osoby, dla których jest to bardzo istotna rzecz, gdyż ktoś kto pracuje i prowadzi działalność gospodarczą płaci tylko ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj jest kwestia przy otwarciu działalności dodatkowego zgłoszenia się do ubezpieczenia ZUS i czy może w takim wypadku korzystać z obniżonego (preferencyjnego) poziomu ZUS i czy to będzie respektowane. Mamy również osoby, które chcą zrezygnować z pracy i wtedy tylko opłacać składki ZUS na obniżonym poziomie, tutaj pada pytanie czy jest jakiś wymagany okres „kiedy należy nie pracować"?

Odnosząc się do kwestii dotyczącej preferencyjnego poziomu składek ZUS dla podmiotów podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, odpowiedź znajduje się w pytaniu powyżej.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
99. Czy przy działaniu na otwarcie działalności gospodarczej wymagany jest minimalny okres zameldowania, zamieszkania?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia wykonawczego o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia oraz ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR . Zapis ten nie wprowadza ograniczeń w dostępnie do pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej związanych z okresem zameldowania/zamieszkania na obszarze LSR. Niemniej jednak na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w formie dowodu tożsamości (jeżeli zawiera adres) lub Zaświadczenia z Ewidencji Ludności.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
100. To jest bardziej kwestia upewnienia się, na dzień składania wniosku na premię wykazujemy miejsce zameldowania, natomiast miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będzie wskazywane na etapie umowy- tutaj pytanie czy to miejsce prowadzenia działalności pokazuje Beneficjent przed podpisaniem umowy czy też po podpisaniu umowy na etapie otwarcia działalności gospodarczej, a tak naprawdę na etapie składania I wniosku o płatność zaliczkową.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskodawca zobowiązany został do dostarczenia dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w formie dowodu tożsamości {jeżeli zawiera adres) lub Zaświadczenia z Ewidencji Ludności. W biznesplanie, musi zawrzeć informację o planowanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, który jest weryfikowany poprzez dostarczenie wraz z wnioskiem o płatność pierwszej transzy zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
101. Jeśli osoba fizyczna zakłada działalność gospodarczą, to zgodnie z przepisami ZUS, przez pierwsze 2 lata płaci preferencyjne składki ZUS. Czy starając się o środki w ramach LSR, osoba pracująca zawodowo (np. % etatu bądź pełny etat), zakładająca działalność gospodarczą, również ma możliwość opłacania przez 2 lata pomniejszonych składek ZUS (tj. 30% min. krajowego wynagrodzenia w danym roku), czy musi płacić pełny ZUS? Przy założeniu, że będzie traktowana jako samozatrudnienie.

Rozporządzenie wykonawcze nie przewiduje ograniczeń w zakresie preferencyjnego poziomu składek ZUS, w ramach operacji polegających na podjęciu działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
102. W ramach operacji polegającej na zakładaniu działalności czy na rozwoju działalności gospodarczej, istnieje konieczność utworzenia min. 1 etatu. Czy mogą to być 2 osoby po % etatu, czy 1 osoba - 1 etat? Wydaje nam się, że mogą to być 2 osoby po 1/2 etatu.

Rozporządzenie wykonawcze nakłada obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. W związku z powyższym zatrudnianie 2 osób po % etatu spełni w/w wymóg.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
103. Czy jeżeli beneficjent podejmujący działalność gospodarczą chce zakupić w ramach planowanej działalności środek transportu, dotyczy go limit określony w paragrafie 18 ust. 3 rozporządzenia? Według pisma z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR (pytanie 20 dokumentu w załączniku) limit kwoty nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o koszty ogólne, nie dotyczy działań z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Bardzo prosimy o ostateczną interpretację, ponieważ jest to dla nas istotna kwestia, poruszana przez wielu beneficjentów, planujących podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w katalogu kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. Zatem nie ma zastosowania ograniczenie określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego odnoszące się do ustalania wysokości kosztów środka transportu.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
104. Czy na pewno nie można za pieniądze z dotacji kupić samochodu używanego? Czy nie można kupić samochodu cztero- lub pięcioosobowego? (Beneficjent chciałby oferować również usługi mobilne - działalność np. szkoły językowej, tłumacza lub usługi kosmetyczne).

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych rzeczy, z wyjątkiem rzeczy objętych operacjami dot. zachowania dziedzictwa.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Odnosząc się do kwestii opłacania wyłącznie składek zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności (ze względu na równoczesne zatrudnianie), informuję, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym środki są przyznawane na operację, która zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Reasumując, sytuacja zaprezentowana w pytaniu nie jest prawidłowa, przy założeniu że wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy.

 1. a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 2. b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
105. Beneficjent w ramach podejmowanej działalności gospodarczej chciałby przy budowanych domkach agroturystycznych wybudować także przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy taka oczyszczalnia stanowi koszt kwalifikowany dla beneficjenta? Dodatkowo, jeżeli byłby to koszt kwalifikowany, ale beneficjent chciałby podłączyć do oczyszczalni zarówno domki agroturystyczne (stanowiące przedmiot działalności gospodarczej) jak i swój prywatny dom, jak powinien dokonać podziału kosztu? Czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe?

Za koszt kwalifikowalny, uznaje się zakup robót budowlanych służących realizacji operacji. Niemniej jednak roboty budowlane będą uznane za kwalifikowalne w sytuacji gdy ich zakup będzie uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny, a biznesplan będzie potwierdzał, że operacja jest ekonomicznie uzasadniona. Ostateczna decyzja będzie opierała się na weryfikacji zgodności operacji pod względem spełnienia wszystkich warunków określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego, np. czy wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pomocy, czy przedmiot operacji nie jest wykluczony z otrzymania pomocy itd. Jeśli chodzi o drugą część pytania dotyczącą podłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków do domu prywatnego, nie będzie to uznane za koszt kwalifikowalny.

106. Beneficjent pragnący ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej chciałby oferować usługi budowlane. Czy może świadczyć usługi z zakresu prowadzonej działalności dla klientów także poza granicami kraju?

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. W związku z powyższym choć rozporządzenie wykonawcze nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do miejsca wykonywania działalności, należy przeanalizować warunki jakie trzeba spełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, aby świadcząc usługi poza granicami kraju podlegać przepisom z zakresu ubezpieczenia społecznego obowiązującym w Polsce. Ponadto przypominam o obowiązku wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, tj. o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

107. Czy możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy przez osobę upoważnioną do tego? Czy ewentualne upoważnienie musi być notarialne? Chodzi o osobiste złożenie wniosku w LGD - czy musi to być wnioskodawca czy może wniosek za beneficjenta złożyć ktoś inny, np. członek rodziny, bo beneficjent wyjechał/jest w szpitalu i nie przewidywał takiej sytuacji?

Kwestia „kto składa wniosek o przyznanie pomocy”, została uregulowana w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

108. Czy wkład rzeczowy stosuje się do wszystkich zakresów pomocy przewidzianych w rozporządzeniu?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowałnych określonych w § 17 rozporządzenia, zgodnie z którymi do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (§17 ust. 2 i 3 rozporządzenia), o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013.

109. Jak dzielimy limit przyznanych środków w odniesieniu do spółki cywilnej?

W zgodnie z § 15 ust. 5a rozporządzenia wykonawczego w przypadku wspólnej realizacji operacji albo realizacji operacji w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o  jednakową kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację.

110. Czy jest jakiś wymagany okres zatrudnienia nowego pracownika w przypadku zwolnienia się poprzedniego? Ponieważ tworzymy średniorocznie jedno miejsce pracy, co w przypadku, gdy zatrudniony zwolni się a my przez jakiś czas nie będziemy mogli znaleźć zastępcy - czy musimy zatrudnić w kolejnym miesiącu 2 pracowników czy też jest przewidywany jakiś okres niezatrudnienia pracownika bez konsekwencji dla beneficjenta?

Jednym ze zobowiązań umownych Beneficjenta jest konieczność utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co najmniej … miejsc pracy. Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji uznaje się ich realizację z dopuszczalnym 5% odchyleniem. Nieutrzymanie utworzonych miejsc pracy przez okres, w którym Beneficjent był zobowiązany do ich utrzymania, skutkuje zwrotem 100% wypłaconej kwoty pomocy.

111. Czy na etapie oceny wniosków LGD bada okres zarejestrowania beneficjenta w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Zalecane jest zapoznanie się z opracowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytycznymi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

112. Czy w przypadku rozwoju działalności gospodarczej jeśli jest mowa o posiadaniu zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji można tu mówić o zasobach ludzkich - pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami?

Analizując zadane pytanie, można domniemywać, iż dotyczy ono biznesplanu. W tabeli 2.2 „Posiadane zasoby, które będą wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej”, należy wyszczególnić majątek, który jest własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub będzie używany (grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Natomiast w tabeli 2.1 „Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy”, należy wyszczególnić zasoby ludzkie.

113. Czy możliwy jest poręczyciel do rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Na tak postawione pytanie SW nie może odpowiedzieć. Pytanie jest ogólne i nie zawiera informacji jakiego poręczenia dotyczy. Pytania powinny być bardziej doprecyzowane.

114. Czy można zakupić traktor z przyczepką? Do działalności pozarolniczej, np. rozwijanie działalności budowlanej - zakup będzie służył do wywozu gruzu lub ziemi z terenu budowy.

Za koszt kwalifikowalny, co do zasady można uznać zakup traktora z przyczepką służących rozwijaniu działalności pozarolniczej. Niemniej jednak w/w elementy będą uznane za kwalifikowalne w sytuacji gdy ich zakup będzie uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny, a btznesplan będzie potwierdzał, że operacja jest ekonomicznie uzasadniona. Ostateczny status/kategoria pojazdu będzie potwierdzona na podstawie dowodu rejestracyjnego, zawierającego odpowiednie informacje.

115. Czy zakup reklamy w Internecie będzie stanowił koszt kwalifikowalny?

W § 17 rozporządzenia wykonawczego ujęto katalog kosztów kwalifikowalnych, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

116. Czy zakup gadżetów promocyjnych stanowi koszt kwalifikowalny?

W § 17 rozporządzenia wykonawczego ujęto katalog kosztów kwalifikowalnych, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów.

117. Czy jest możliwość uznania za koszt kwalifikowalny faktury za wynajem lub za usługę księgową za okres roczny wystawionej do płatności z góry? Okres realizacji operacji będzie mniejszy niż okres umowy.

W w/w pytaniu nie wskazano jakiego zakresu operacji dotyczy wątpliwość. Co do zasady na etapie wniosku o płatność przedkładane są dokumenty księgowe za usługi już zrealizowane, a sam wniosek o płatność (ostateczną) jest składany już po zrealizowaniu zakresu rzeczowego np. faktura za najem Sali na potrzeby szkolenia.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że § 17 rozporządzenia wykonawczego nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Koszty związane z najmem, dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. koszty wynajmu powierzchni biurowej stanowią koszty bieżącego utrzymania przedsiębiorstwa (koszty operacyjne), a więc nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych. Podobnie usługa księgowa, która związana jest z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa nie może być kosztem kwalifikowalnym.

118. Jakie konsekwencje przewiduje się w przypadku niedostosowania się do biznesplanu i braku zakupu jakiegoś przedmiotu, usługi, bądź przewidzianego środka trwałego?

Zgodnie z projektem umowy możliwa jest zmiana biznesplanu w trakcie realizacji operacji. Zmiana biznesplanu, jest dopuszczalna, jeżeli nie wpłynie na osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, określonych w umowie przyznania pomocy oraz osiągnięcie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.

119. Czy w ramach utworzenia miejsca pracy można zatrudnić kogoś, kto pracuje już na etat?

Rozporządzenie wykonawcze nie wprowadza ograniczenia w powyższym zakresie. Niemniej jednak należy postawić sobie pytanie czy zatrudnienie osoby pracującej już na etat przyczyni się do realizacji celów działania Leader, m.in. dywersyfikacji źródeł dochodów w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. W każdym LSR LGD musiało przedstawić sposób podejścia do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – osoby bezrobotne. Wśród członków tej grupy nie ma osób zatrudnionych na etat, należy więc wziąć w kryteriach wyboru operacji pod uwagę wskaźniki jakie LGD ma do osiągnięcia, a wśród nich jest realizacja operacji przez przedstawicieli grup defaworyzowanych.

120. Czy beneficjent będący na pomniejszonym KRUS (dobrowolny płatnik KRUS) może składać wniosek na działania w ramach PROW 2014-2020? Zarówno podejmowanie jak i rozwój działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm., podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w § 7 ww. rozporządzenia. W świetle przywołanego powyżej rozporządzenia, nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczaniu społecznemu rolników.

121. Czy zmianę oraz poszukiwanie pracownika należy zgłaszać w UM?

Po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy zgodnie z jej postanowieniami , Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1 umowy.

122. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „Zakup usług", wymienionego w paragrafie 17 Rozporządzenia.

Brak jest zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowanych ujętych w§ 17 ust. 1 pkt2. Niemniej jednak, należy mieć na względzie, że aby dany koszt mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi być uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny.

123. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „Zakup rzeczy innych niż w wymienione w punktach 5 i 6, w tym materiałów".

Brak jest zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowalnych ujętych w § 17 ust. 1 pkt 7. Niemniej jednak, należy mieć na względzie, że aby dany koszt mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi być uzasadniony zakresem rzeczowym operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu, racjonalny.

124. Jeżeli mowa w rozporządzeniu o „dotychczas przyznanej pomocy na operację w tym zakresie", to chodzi o pomoc przyznaną tylko z PROW 2014-2020 na taką samą operację, czy również o inne źródła finansowania (np. PROW 2007-2013, inne programy unijne, dotacje z urzędu pracy)? Na przykład: jeżeli beneficjent otrzymał pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 6.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zamknął ją w 2011 roku, to czy może w PROW 2014-2020 ubiegać się o dofinansowanie na operację podjęcia działalności gospodarczej?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia MRiRWz dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a przyznaje się jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.

125. Czy działalność z kodem PKD 01.49.Z: Chów i hodowla pozostałych zwierząt (chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich), niewymieniony w paragrafie 8 Rozporządzenia, może być prowadzona w ramach operacji podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, pomoc na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli operacja m. in. zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015.poz.584 z późń.zm.). Analogicznie pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z faktem, iż działalność z kodem PKD 01.49.Z, należy do Sekcji A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO i nie podlega ustawie o swobodzie działalności, nie może być przedmiotem wsparcia w ramach ww. działań.

126. Czy jeżeli w ramach planowanej podejmowanej działalności gospodarczej beneficjent chce założyć szkółkę piłkarską, może zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych koszty zakupu strojów piłkarskich na mecze i treningi dla dzieci?

Powyższe pytanie nie jest wystarczająco uszczegółowiane, gdyż nie wiadomo czy niniejszy koszt będzie stanowił wydatek, który wnioskodawca poniesie, w ramach przygotowań do rozpoczęcia działalności czy może będą to już koszty bieżące związane z jej prowadzeniem lub koszty reklamy.

W § 17 rozporządzenia wykonawczego ujęto katalog kosztów kwalifikowalnych, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Wobec powyższego kluczowe jest określnie z jakie rodzaju kosztami związany jest zakup strojów piłkarskich. Z uwagi na fakt, że stroje będą wykorzystywane w bieżącej działalności, a także co jakiś czas wymieniane na nowe częściowo potwierdza fakt, że co do zasady są to koszty bieżące.