Statut

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/07/2023 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 29.05.2023r.

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez:
1) realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) opracowanej w okresie wdrażania PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie dla obszaru gmin: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia, Lubień, oraz opracowanej w okresie wdrażania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przez Stowarzyszenie dla obszaru gmin: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia, Lubień, Miasto Mszana Dolna, Mszana Dolna, Niedźwiedź.
2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 1 i 8,
3) promocję obszarów gmin, o których mowa w pkt. 1 i 8, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin, o których mowa w pkt. 1 i 8, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności w gminach, o których mowa w pkt. 1 i 8, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
6) udzielanie wsparcia mieszkańcom gmin, o których mowa w pkt. 1 i 8, w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
7) realizację działań wspierających rozwój społeczności lokalnej, poprawę życia mieszkańców, popularyzację ekologii i rozwój odnawialnych źródeł energii również poza obszarem gmin określonym w pkt. 1 i 8,
8) realizację strategii i innych dokumentów planistycznych obejmujących obszar Rzeczpospolitej Polski w szczególności gmin terenu Małopolski.

§ 2.

Stowarzyszenie, działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Siepraw.

§ 4.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
2) Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427);
3) Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 349),
4) Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015r., poz. 378),
5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1),
6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z 2013r. Nr 347 poz. 320 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (DZ. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.),
8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
9) oraz niniejszego Statutu.
2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polski w szczególności gmin terenu Małopolski.
3. Stowarzyszenie swoim działaniem może również obejmować obszar poza wymienionym w pkt. 2, w zakresie działań realizowanych ze środków pochodzących spoza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 6.

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez nieodpłatną działalność statutową:
1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3) organizowanie i finansowanie:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów
o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
4) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR,
5) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
6) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
7) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strony internetowej, ogłoszenia w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia z wnioskiem o dofinansowanie projektu (operacji) realizującej cele LSR,
8) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR,
9) dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych Stowarzyszeniu na realizację LSR,
10) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia
w przepisach PROW 2014-2020, oraz w przepisach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
11) zachowanie, odtwarzanie i ochronę środowiska naturalnego, bezpośrednie działanie na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych,
12) promocję i ochronę zasobów kulturowych regionu,
13) wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie
i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
14) wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców.
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel również poprzez odpłatną działalność statutową w zakresie:
1) Organizowania:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów
o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2) zachowania, odtwarzania i ochrony środowiska naturalnego, bezpośredniego działanie na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych,
3) promocji i ochrony zasobów kulturowych regionu,
4) wspierania rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie
i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
5) wspierania zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców.
3. Przychód z działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§ 7.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i działalność statutowa odpłatną.
2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
3. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

§ 8.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Przewiduje się możliwość otrzymywania przez członków Rady, Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na zasadach uregulowanych odrębną uchwałą Zebrania Delegatów.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju obszarów określonych w § 5 pkt. 2,
3) złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą:
1) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
2) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
3) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

§ 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Gminnych Zebraniach Członków, lub jeżeli jest Delegatem
w Zebraniu Delegatów.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach
o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
5) udziału w Zebraniu Delegatów i zabierania głosu w dyskusji, jednakże bez prawa głosu stanowiącego.

§ 12.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją
o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
3) wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nieopłacenia co najmniej dwóch składek członkowskich,
4) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

§ 13.

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b. z powodu niezrealizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
4. Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych
w podpisanej umowie.

§ 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Zebrania Delegatów jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Zebraniu Delegatów.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Delegatów,
2) Gminne Zebrania Członków,
3) Rada,
4) Zarząd,
5) Komisja Rewizyjna.
2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych
w § 15 ust. 1 pkt. 3-5.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat. Organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
4. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane do przyjmowania i rozpatrywania inicjatyw zgłaszanych przez członków LGD oraz innych interesariuszy, dotyczących sposobów funkcjonowania LGD oraz przygotowania i realizacji LSR. Rozpatrywanie zgłoszonych inicjatyw oraz własnych inicjatyw Władz Stowarzyszenia odbywa się w trybie otwartych konsultacji społecznych.
5. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są do prowadzenia interaktywnych konsultacji społecznych co do swojej działalności oraz stosowania odpowiednich form komunikacji społecznej, zapewniających społeczności lokalnej jawność i udział w procesach decyzyjnych, a także mających charakter zachęcający do podejmowania inicjatywy.

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 7, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym. Zwykłą większością głosów Władze Stowarzyszenia mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawach osobowych (personalnych lub tych, co do których są wymogi RODO).

§ 17.

1. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady lub co najmniej 7 delegatów wraz z propozycją porządku obrad oraz terminu.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie w terminie do 30 dni od przyjęcia wniosku, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej lub email lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Dopuszcza się skrócony termin zwoływania Zebrania Delegatów, lecz nie krótszy niż 3 dni. Skrócony termin nie może dotyczyć podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyboru i odwołania członków Zarządu, Rady
i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalania zmian Statutu.
4. Przed wygaśnięciem kadencji Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej zwoływane jest Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów poprzedzone Gminnymi Zebraniami Członków.
5. W Zebraniu Delegatów z prawem głosu stanowiącego mają prawo uczestniczyć tylko Delegaci. W Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście oraz Członkowie Stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalenie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
w przypadku sprawozdania finansowego za rok poprzedni zatwierdzenie następuje nie później niż 30 VI,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Delegatów, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
11) uchwalanie LSR na podstawie projektu przedstawionego przez Zarząd oraz wprowadzanie zmian do LSR, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 pkt. 13,
12) ustalanie wysokości składek członkowskich,
13) ustalanie górnej granicy zobowiązań finansowych zaciąganych przez Zarząd,
14) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu i Rady,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady. Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Zebrania Delegatów.
8. Pisemny wniosek z uzasadnieniem o odwołanie:
1) Członków Zarządu może złożyć Komisja Rewizyjna lub co najmniej 14 Delegatów.
2) Członków Rady może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna, Gminne Zebranie Członków lub co najmniej 14 Delegatów.
9. Głosowanie nad odwołaniem odbywa się na następnym Zebraniu Delegatów.
10. Każdemu delegatowi obecnemu na Zebraniu Delegatów przysługuje jeden głos.

§ 17 a

1. W razie nieodbycia się Zebrania Delegatów w pierwszym terminie, z powodu braku wymaganej liczby Delegatów, Zebranie Delegatów może odbyć się także w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie.
2. O możliwości drugiego terminu informowani są Delegaci w zaproszeniu na pierwszy termin.
3. Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych Delegatów z wyjątkiem podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyboru i odwołania członków Zarządu, Rady
i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalania zmian Statutu.

§ 17 b

1. Gminne Zebranie Członków stanowią członkowie stowarzyszenia z danej gminy zgodnie z § 9 Statutu.
2. Gminne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej na jeden tydzień przez Wyborczym Zebraniem Delegatów lub
w zależności od potrzeb. Gminne Zebranie Członków może również zwołać co najmniej dwóch Delegatów z terenu danej Gminy.
3. W Gminnym Zebraniu Członków uczestniczą z prawem głosu Członkowie Stowarzyszenia z danej gminy zgodnie z § 9 Statutu.
4. Do kompetencji Gminnego Zebrania Członków należą:
1) wybór i odwołanie Delegatów,
2) rekomendowanie spośród Członków Stowarzyszenia danej Gminy co najmniej dwóch kandydatów do Rady, co najmniej jednego do Zarządu i co najmniej jednego do Komisji Rewizyjnej.
5. Przed wyborczym Zebraniem Delegatów Gminne Zebranie Członków wybiera spośród swoich członków uprawnionych do głosowania Delegatów na kolejna kadencję.
6. W sytuacji zmniejszenia się liczby Delegatów z danej gminy Gminne Zebranie Członków może uzupełnić skład Delegatów do trwającej kadencji.
7. Przy wyborze Delegatów należy stosować następujące kryterium wyboru:
1) liczba Delegatów nie może przekraczać 7 z każdej Gminy wymienionej w § 5 ust. 2 Statutu.
8. Kadencja Delegata trwa pięć lat i kończy się w momencie wyboru nowych Delegatów. Utrata członkostwa powoduje z mocy prawa utratę mandatu Delegata.

 

§ 17 c

1. Rada składa się od 10 do 15 osób, w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
2. Członków Rady wybiera Zebranie Delegatów spośród osób rekomendowanych przez Gminne Zebranie Członków, tak aby w Radzie zasiadały: co najmniej jeden przedstawiciel każdego z sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.
3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członek Rady może być odwołany przez Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
5. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
6. Do zadań i kompetencji Rady należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR
2) ustalanie kwoty wsparcia.
7. Wybór operacji o której mowa w ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady.
8. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Za takie okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji w ramach działania wdrażanie LSR.
9. Zmniejszenie składu Rady w trakcie kadencji, do nie mniej niż 10 osób, nie wpływa na ważność podejmowanych przez nią decyzji.

§ 18.

1. Zarząd składa się od 3 do 12 osób wybieranych i odwoływanych przez Zebranie Delegatów.
2. Wybory Zarządu odbywają się według następującego porządku:
1) wybór Prezesa Zarządu
2) wybór pozostałych członków Zarządu
3. Pozostały skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów,
2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, wykluczanie z zastrzeżeniem § 14 Statutu oraz stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Zebrania Delegatów i Gminnych Zebrań Członków celem wyboru Delegatów,
6) opracowanie oraz zatwierdzanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
7) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW, oraz przepisami Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
8) realizowanie LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu PROW, oraz przepisami Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 i ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR oraz proponowanie wprowadzenia zmian do LSR,
9) zapewnienie odpowiednich warunków pracy Radzie przy ocenie operacji ubiegających się o dofinansowanie,
10) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
11) zatrudnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz innych pracowników, wraz z określeniem wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania,
12) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych
z realizacją LSR w ramach PROW, oraz w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
13) wprowadzanie zmian w LSR oraz procedur, regulaminów wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, bieżącej realizacji oraz wezwań instytucji wdrażającej. Zmiany te muszą być przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym Zebraniu Delegatów,
14) uchwalanie innych regulaminów i kryteriów wyboru operacji oraz procedur nieprzewidzianych w kompetencji Zebrania Delegatów.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym Prezes lub Skarbnik.
6. Zarząd stowarzyszenia może powoływać innych pełnomocników oraz zespoły robocze o charakterze tematycznym, w tym uzupełniane o ekspertów i członków nie będących członkami LGD. Wyniki prac tych zespołów rozpatrywane są przez Władze Stowarzyszenia na zasadach określonych w trybie konsultacyjnym
7. Spośród członków Zarządu wybiera się pełnomocników do spraw młodzieży oraz do spraw seniorów, którzy kierują pracami zespołów do spraw młodzieży i do spraw seniorów. O ile to możliwe, pełnomocnicy powinni należeć do reprezentowanych grup społecznych.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 12 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego. Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływanych jest przez Zebranie Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Zebraniu Delegatów,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Zebrania Delegatów,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, o ile będzie to wymagane zgodnie z przepisami
o rachunkowości.

§ 20.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust.1 pkt. 3, 4 i 5 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Zebranie Delegatów w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, nawiązek oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 22.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zebrania Delegatów lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 7.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.nr 79, poz.855).
2) Ustawy z dnia 7.03.2007r. – o wpieraniu obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007r.nr 64, poz.427).
3) Ustawy z dnia 20.02.2015. – o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 349),
4) Ustawy z dnia 20.02.2015r. – o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015r., poz. 378),
5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z 2013r. Nr 347 poz. 320 z późn. zm.)
6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (DZ. Urz. UE L 347
z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. DZ. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 159, z późn. zm.).