O projekcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa realizuje projekt pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1120/17 pn. “Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” był realizowany w formule klastra. Określone we wniosku koszty całkowite wynosiły 23 257 503,00 zł, a koszty kwalifikowane 21 189 809,52 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 12 713 885,00 zł.
Zgodnie z ostatnim wnioskiem o aneks, budżet projektu wynosił 23 222 049,08 zł, a koszty kwalifikowane 21 188 799,51 zł, w tym dofinansowanie 12 713 279,71 zł. Zakres projektu obejmował 5 zadań:
1. Przygotowanie projektu
2. Montaż instalacji OZE w obiektach prywatnych
3. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – gmina Dobczyce
4. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – gmina Lubień
5. Zarządzanie projektem
Obecnie dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”, a do Instytucji Zarządzającej wpłynął wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany.
Budżet projektu wynosił 23 222 049,08 zł, a koszty kwalifikowane 21 188 799,51 zł, w tym 12 713 279,71 zł dofinansowania uzyskanego dzięki stworzeniu Klastra Energii Odnawialnej. Realizowany projekt dotyczył zarówno w obiektów publicznych (z Gminy Dobczyce i Gminy Lubień), jak i prywatnych obiektów mieszkańców całego obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.
W ramach projektu zamontowano 1606 instalacji OZE, z czego 14 o łącznej mocy 0,31 MWp na budynkach użyteczności publicznej oraz 1592 instalacji na budynkach prywatnych w tym:
a) 468 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 2,75 MW,
b) 219 pomp ciepła o łącznej mocy 0,56 MW,
c) 905 mikroinstalacji pv o łącznej mocy 4,34 MWp