Informacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa realizuje projekt pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Serwis gwarancyjny

W przypadku awarii czy reklamacji instalacji OZE, zamontowanej w ramach projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”, Beneficjent powinien przesłać wypełniony druk Protokół zgłoszenia usterki reklamacyjnej.DOC lub przekazać do biura informacje konieczne do wypełnienia protokołu zgłoszenia reklamacji o następujące dane: gmina, imię i nazwisko, adres, nr telefonu, rodzaj instalacji, której dotyczy zgłoszenie oraz opis usterki. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres e-mail: reklamacjaoze@turystycznapodkowa.pl jak również można zgłaszać telefonicznie pod numer 603 219 938