Historia powstania

Marzec 2004 roku zapoczątkował powstanie grupy partnerskiej składającej się z pięciu gmin: Dobczyce, Myślenice, Pcim, Siepraw i Wiśniowa, które połączyły wspólne cele i chęć współpracy nie tylko na płaszczyźnie samorządowej. Ochrona zlewni rzeki Raby oraz Jeziora Dobczyckiego jest priorytetowym zadaniem wszystkich gmin okalających Jezioro oraz Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Jezioro jest zbiornikiem wody pitnej dla miasta Krakowa. Wszystkie gminy łączą nie tylko podobne problemy gospodarcze, społeczne czy ekonomiczne, ale przede wszystkim związane z ochroną środowiska, zachowaniem czystości wody oraz szerokim promowaniem aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnych społeczności.

Grupa partnerska, analizując problemy oraz szanse mikroregionu wypracowała koncepcję wdrażania nowych technologii i know-how oraz wykorzystywania zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. 

W celu wykorzystania potencjału drzemiącego w mieszkańcach Gmina Siepraw, w grudniu 2004r., wystąpiła do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z wnioskiem o dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie nowych technologii i know-how w aktywizacji lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych zmierzających do rozwoju gmin sąsiedztwa Jeziora Dobczyckiego” w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ (Sektorowego Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”). Pozostałe gminy są parterami projektu. Z chwilą przystąpienia do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach PP Leader+ władze samorządowe uściśliły swoją współprace podpisując wstępną deklarację współpracy – PIERWSZY KROK DO SUKCESU.

W lipcu 2005r Gmina Siepraw otrzymała wiadomość, że wniosek został pozytywnie oceniony i można rozpocząć realizację projektu. Wysokość dotacji to 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli 100 tys. zł – DRUGI KROK DO SUKCESU.

 

Celami projektu były: 
  1. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  2. promocja obszarów wiejskich,
  3. wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania,
  4. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)

Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie października 2005r i trwała do kwietnia 2006r, kiedy to finalnym efektem pracy była sformalizowana Lokalna Grupa Działania oraz opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. SUKCES.