Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Posiedzenie Rady, które odbędzie się 10 października 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Biurze LGD Turystyczna Podkowa w Sieprawiu (ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
 6. Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naboru 1/2023/G.
 7. Omówienie pisma od wnioskodawcy w sprawie zmian w realizacji operacji.
 8. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosku planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD
 9. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 10. Ustalenie kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
 12. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.