Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 30 marca 2023 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa
w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naboru 4/2022.
7. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 1/2023/G, 1/2023, 2/2023.
8. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
9. Ustalenie kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
11. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady