Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD 1/2023/OW

Data publikacji ogłoszenia: 06.03.2023 r.

 Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD 1/2023/OW

 1. Wskazanie instytucji planującej realizację operacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-44 Siepraw informuje, że planuje realizację operacji własnych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

 1. Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
 2. a)  Zakres tematyczny operacji odpowiada: Przedsięwzięciu LSR 2.1.1 Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy oraz  ich promocja oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 8 „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,
 3. b)   Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego 2.0 Rozpoznawalny obszar i aktywne społeczeństwo LGD Turystyczna Podkowa
 • Celu szczegółowego 2.1 Wypromowany obszar LGD Turystyczna Podkowa
 • Przedsięwzięcia 2.1.3 Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy

Wskaźnik produktuliczba produktów oznakowanych marką Turystycznej Podkowy – wartość docelowa 14 sztuk

 1. c)  Realizacja operacji będzie obejmować: stworzenie i rozwój min 14 markowych produktów lokalnych obszaru LGD Turystyczna Podkowa (7 gmin) oraz ich promocja
 2. Wskazanie wysokości środków na realizację operacji:

Wysokość dostępnych środków w ramach operacji wynosi: 28 500 euro

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 28 500 euro

Uregulowania szczegółowe:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 28 500 euro

Intensywność wsparcia wynosi:

LGD jako beneficjent operacji własnej: do 100%

 1. Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.turystycznapodkowa.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 8 pkt. z 15 możliwych do uzyskania punktów.

 1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:

5.1 Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:

30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. do 04.04.2023 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

5.2 Sposób zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:

 1. a)  Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (zwanego dalej formularzem zgłoszenia), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.
 2. b)  Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
 3. c)  Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
 4. d)  Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 5. e)  Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
 6. f)  Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
 7. g)  Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
 8. h)  Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 9. i)  Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
 10. j)  Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.
 11. Kryteria weryfikacji zgłoszeń:

6.1    Rada ocenia czy dany Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Powyższej oceny LGD dokonuje poprzez weryfikację punktów kontrolnych od I do V określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6.2   Ocena, o której mowa w pkt. 6.1, poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności. Oceny, o której mowa w pkt 6.1, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

 1. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:

Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej udostępniony jest na stronie: Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa www.turystycznapodkowa.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna Podkowa” miejscowość: ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00

Załączniki:

 1. Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD
 2. Procedura operacje własne wraz z dokumentacją