Nabór 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Data publikacji 20.01.2023 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytucja organizująca nabór:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.02.2023 r. od godz. 9:00 – 21.02.2023 r do godz. 13:00.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie papierowej w jednym egzemplarzu, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji obejmuje Przedsięwzięcie 1.1.2: Przedsiębiorczość mieszkańców w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – wartość wskaźnika: 3 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie kryteriów opisanych w:

– Karta Weryfikacji Zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Karta oceny zgodności operacji z LSR
– Karta oceny: Lokalne kryteria wyboru operacji – rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia)

Zakres przedmiotowy wniosku o przyznanie pomocy nie może dotyczyć prac budowlanych, na które niezbędne jest pozyskanie dokumentów od innych organów administracji publicznej.

WSKAZANIE MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE W WYNIKU OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKLANYCH KRYTERIÓWWYBORU OPERACJI JEST WARUNKIEM WYBORU:

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji – tj.  3 pkt.

Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZILENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Biznesplan.
  3. Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

  1. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
  2. Zaświadczenie z urzędu pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych lub zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę w celu potwierdzenia przynależności do grupy defaworyzowanej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nieposiadaniu NIP-u.

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Wysokość pomocy/ wartość premii/ wysokość limitu środków:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 75 831,00 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EURO: 303 324,00 zł)
Wysokość wsparcia: premia w wysokości 60 000,00 zł.

Intensywność pomocy:

Intensywność pomocy: premia w wysokości 60 000,00 zł.

Informacja o miejscu udostępnienia:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa -www.turystycznapodkowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
WoPP​_19​_2​_P​_5z​_Premia.xlsx 0.19MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z
Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z
Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.13MB
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.11MB
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z
WoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.34MB
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.12MB
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z.xlsx 0.04MB
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z
IWoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.66MB
Wniosek o płatność​_P​_4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530(1).xlsx 0.11MB
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z
IWoP​_19​_2​_P​_4z.pdf 1.21MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.pdf 0.15MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

9) DOKUMENTY POMOCNICZE:

Opis operacji
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nieposiadanOswiadczenie_wnioskodawcy_o_posiadaniu_lub_nieposiadaniu_ NIP-u
Karta oceny zgodności z programem
Procedura oceny i wyboru operacji
Lokalne kryteria wyboru operacji
ROZPORZĄDZENIE  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozporządzenie – wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności
Ustawa wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
OGŁOSZENIE O NABORZE W PDF