Nabór 4/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Data publikacji 30.11.2022 r.

 Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio w terminie: od 15.12.2022 r. do 29.12.2022 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 9:00 – 14:00.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie papierowej w jednym egzemplarzu.


ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Przedsiębiorczość mieszkańców w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – wartość wskaźnika: 1 szt.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów horyzontalnych.
Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Zakres przedmiotowy wniosku o przyznanie pomocy nie może dotyczyć prac budowlanych, na które niezbędne jest pozyskanie dokumentów od innych organów administracji publicznej.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD: www.turystycznapodkowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi:
4 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów,
o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.
Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 52 500,00 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/EURO: 210 000,00 zł).
Wysokość wsparcia: refundacja nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektu:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2.  Biznesplan.
  3. Opis operacji
  4. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Siepraw, ul. Jana Pawła II 38 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z  Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.34MB
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.18MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.00MB
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.pdf 0.68MB
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z.pdf 0.21MB

2) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.49MB Biznesplan​_19​_2​_I​_5z Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.docx 0.13MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.docx 0.12MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.50MB
Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z BP​_19​_2​_I​_5z​_TabFinans.xlsx 0.03MB
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.70MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Osw​_MSP.pdf 0.62MB
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Materiały

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MBzał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z.pdf 0.19MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z  zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

WoP​_19​_2​_IW​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB
WoP​_19.2​_IW​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z.xlsx 0.16MB
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z 1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB
Wniosek o płatność​_4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB
Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB
Instrukcja do wniosku o płatność​_4z IWoP​_19​_2​_I​_W​_4z.pdf 1.42MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.pdf 0.15MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.xlsx 0.03MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

9) DOKUMENTY POMOCNICZE:

Opis operacji
Karta oceny zgodności z programem
Procedura oceny i wyboru operacji
Lokalne kryteria wyboru operacji
ROZPORZĄDZENIE  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozporządzenie – wsparcie na wdrażanie operacji oraz Rozporządzenie zmieniające z 02.09.2016 r.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności
Ustawa wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
OGŁOSZENIE O NABORZE W PDF